2. seja Skupščine SRIP Tovarne Prihodnosti

V torek 17. septembra 2019 je v Reaktorskem Infrastrukturnem centru v Ljubljano potekala 2. seja Skupščine SRIP ToP, katere se je udeležilo 61 udeležencev, od katerih jih je glasovalno pravico imelo 36.

Ob odsotnosti Predsednice UO SRIP ToP je glede na poslovnik sejo vodil njen namestnik  mag. Matjaž Čemažar iz podjetja Domel d.o.o., kateri je otvoril sejo in z nagovorom pozdravil udeležence in poudaril pomembnost povezovanja ter ključne usmeritve SRIP-ov.

Prisotne člane je nato nagovoril mag. Vojmir Urlep iz kabineta predsednika vlade. V svojem nagovoru je predstavil naravnanosti in značilnosti trenutnega stanja slovenskega gospodarstva ter med drugim poudaril dobro osredotočenost in determiniranost S4 strategije v Sloveniji.

V nadaljevanju je direktor SRIP ToP Rudi Panjtar predstavil dosežke SRIP ToP v letu 2018, pri čemer je govoril o strukturi in delovanju SRIP-a ter med drugim posebej izpostavil prve korake v internacionalizaciji, pomembne pretekle dogodke in delavnice, povezovanje z industrijo in ostalimi SRIP-i.

Sledila je predstavitev aktivnosti štirih posameznih grozdov v sestavi SRIP ToP v letu 2018 kjer so v posameznih sklopih dr. Zoran Marinšek (KC STV), dr. Aleš Hančič (TECOS), mag. Marko Bohar (GZS) ter Rudi Panjtar (IJS) predstavili finančna poročila ter dosežene rezultate dela v letu 2018.

 

Dr. Zoran Marinšek je nadaljeval s predstavitvijo izzivov SRIP-ov pri izvrševanju njihove vloge v inovacijskem ciklu. Navedel je strateške cilje SRIP-ov, ki izhajajo iz S4 strategije, sistemske pomanjkljivosti, ki ovirajo delo SRIP-ov ter indiciral potrebne sistemske poteze ter nabor potrebnih izvedbenih ukrepov za izboljšanje.

Doc. dr. Igor Kovač je predstavil program GOSTOP in njegov pomen za SRIP ToP. Podrobneje je predstavil ključne cilje programa, njegov namen, področja delovanja ter izpostavil pozitivne odzive, sinergije in poglavitne rezultate njegovega dobrega in učinkovitega delovanja.

Rudi panjtar je nato predstavil KOC Tovarne Prihodnosti, katerega partnerstvo je pod vodstvom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana zgrajeno okoli SRIP ToP. Njegov temeljni cilj je doseganje višje usposobljenosti kadrov, njihove motivacije za vseživljenjsko učenje in uvedba poslovnih izboljšav ter posledično izboljšanje kompetenc zaposlenih za optimalen prispevek k izboljšavam podjetij.


 

Predstavil je tudi načrt aktivnosti SRIP ToP, kjer je poudaril razpise, v katere bo SRIP vključen, predvidene možnosti za sodelovanje članov na obiskih v tujini ter seznam predlaganih izobraževanj. Napovedal je pripravo na 3. fazo razpisa operacije SRIP, ki bo obsegala tudi prevetritev in spremembo akcijskega načrta ter predstavil nov slogan: SRIP ToP – DODANA VREDNOST POVEZOVANJA.

Na skupščini je bila tudi sprejeta Sprememba Poslovnika o delu Skupščine, ki predlaga, da se predsednika Skupščine in njegova namestnika izvoli za obdobje 4 let, saj so člani Skupščine izvoljeni za obdobje 4 let in se temu želi prilagoditi tudi trajanje mandata predsednika Skupščine in njegovih namestnikov.

Za konec se je predsednik Skupščine zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter zaključil Skupščino. Po dogodku je sledilo druženje ter mreženje udeležencev.

Tudi mi v programski pisarni SRIP ToP se iskreno zahvaljujemo vsem udeležencem ter upamo, da bomo še naprej dobro sodelovali pri doseganju skupnih ciljev.