Razmišljate o novem koraku v svoji karieri? Pridružite se nam!

Interes Instituta »Jožef Stefan« (IJS) je, da se poleg osnovnega poslanstva, to je ustvarjanje, širjenje in prenos znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju,  še tesneje poveže z gospodarstvom ter okrepi raziskovalno povezovanje med gospodarstvom in znanostjo za  hitrejši prenos znanstvenih odkritij  v nove prebojne izdelke in tehnologije. Zaradi tega smo v okviru IJS  za potrebe izvajanja Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP), (Strategija pametne specializacije – SPS), ustanovili Center »Tovarne Prihodnosti – ToP«. Naloge centra je koordinacija izvajanja vseh aktivnosti na področju Tovarn prihodnosti v okviru SPS. Center ToP vodi in usmerja podporno okolje za sistemsko in dolgoročno vzpostavljanje raziskovalnih in poslovnih sinergij med podjetji, raziskovalnimi organizacijami znotraj partnerstva, obenem pa partnerjem omogoča sodelovanje z državnimi ustanovami, stanovskimi organizacijam, ostalimi SRIPi ter različnimi združenji tako doma kot v tujini.

Ključne funkcije strateškega dolgoročnega povezovanja so izdelava, izvedba in dopolnjevanje strateškega akcijskega načrta za področje Tovarn prihodnosti, nadaljnji razvoj in podpora ključnih tehnologij, aktivnosti glede razvoja skupnih storitev, internacionalizacija, razvoj človeških virov, zastopanje skupnih interesov do države, skupno nastopanje na domačih in EU projektih itd.  V podporni ekipi Centra ToP potrebujemo sodelavca/ko, ki bo zadolžen/a za finančno spremljanje našega poslovanja in poročanje. Zato razpisujemo naslednje delovno mesto:

Analitik VII/2 

 

Od kandidatke ali kandidata se pričakuje predvsem izvajanje naslednjih del in nalog :

  • administrativna podpora pri prijavi nacionalnih, EU in ostalih mednarodnih projektov centra ToP (priprava finančnih projekcij, finančno svetovanje),
  • administrativna podpora pri poročanju nacionalnih, EU in ostalih mednarodnih projektov (finančno poročanje, vodenje finančne dokumentacije projektov, nadzor     finančnega stanja projektov, priprava zahtevkov za povračilo sredstev),
  •  poslovna administracija znotraj IJS za potrebe poročanja  (nabava, potni nalogi, poročanje, zbiranje podatkov),
  • poslovna podpora pri finančnem poslovanju centra ToP (finančni obračuni, spremljanje stroškov in prihodkov, nadzor nad stroški projektov, priprava finančnih podatkov in sodelovanje pri revizijah projektov, izvajanje komunikacije s finančno računovodsko službo glede finančnega poslovanja centra),
  • komunikacija s projektnimi partnerji glede finančnih zadev (v slovenščini in angleščini),
  • komunikacija  z zunanjimi skrbniki /koordinatorji projektov glede finančnih zadev ( v slovenščini in angleščini),
  • podpora vodji pri finančnem vodenju Centra ToP;
  • ostale aktivnosti, ki so potrebne za učinkovito izvajanje dela Centra ToP (priprava računov, poročil, kalkulacij in izterjav…)

Kandidatka ali kandidat naj ima vsaj VII. stopnjo izobrazbe ekonomsko-finančne smeri, ter najmanj tri leta delovnih izkušenj s podobnimi deli. Prednost predstavlja znanje iz računovodstva v javnih ustanovah in finančnega poročanja projektov.

Pričakujemo vestno, strokovno, samostojno in samoiniciativno osebo, ki bo aktivno sodelovala z vodjem Centra ToP, odseki in službami na IJS ter s partnerji iz razvojno raziskovalnih institucij, industrije in države.

Pogodba se sklepa za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu s trimesečnim poskusnim delom.

Če vam opisano delo predstavlja izziv in ga želite opravljati v Centru ToP, se s prošnjo (do ene strani) prijavite na zgoraj navedeno delovno mesto, priložite življenjepis (z bibliografijo), skenirane dokaze o doseženi stopnji izobrazbe in zaključeni diplomi ozirama magisteriju ter priporočilo. V prošnji navedite vaše kontaktne podatke ter vse skupaj pošljite na naslov tanja.gosar@ijs.si do 20.1.2021.

Vloge bomo obravnavali do zasedenosti delovnega mesta, v vrstnem redu kot jih bomo prejeli. Kandidati iz ožjega izbora bodo klicani na osebni razgovor.

Izbrana kandidatka ali kandidat bo z delom v Centru ToP lahko začel takoj, ko bodo zaključene vse administrativne formalnosti glede zaposlitve.