Sodobne tehnike karakterizacije materialov

V okviru SRIP ToP (HOM Sodobne proizvodne tehnologije za materiale /VVV Novi materiali) in Sekcije za keramiko SKD smo 18.4.2019 organizirali delavnico Sodobne tehnike karakterizacije materialov, namenjeno povezovanju industrije z raziskovalnimi organizacijami na raziskovalno-razvojnih področjih. Na delavnici je sodelovalo 47 udeležencev iz industrije in raziskovalnih institucij, ki delujejo na področjih vertikalne verige vrednosti Novi materiali in horizontalne mreže Sodobne proizvodne tehnologije.

Na srečanju smo industrijskim partnerjem predstavili nabor pomembnih tehnik karakterizacije materialov, ki jih ponujamo različne javne raziskovalne organizacije v Sloveniji. To so:
• Rentgenska analiza (XRD)
• Ramanska spektroskopija in FTIR
• Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS) in masna spektrometrija površin (SIMS)
• Vrstična elektronska mikroskopija (SEM) in Sistem s fokusiranim ionskim sklopom (FIB)
• Presevna elektronska mikroskopija (TEM)
• Termična analiza (TG, DTA, DSC, MS)
• Električna karakterizacija
• Magnetne meritve

Predavatelji so podrobneje predstavili značilnosti tehnik, zadnje trende na področju in možnosti merjenja. S posameznimi udeleženci iz industrije smo že vzpostavili stike in smo v dogovarjanju o različnih možnostih raziskovalno-razvojnega sodelovanja, kar pa bomo dorekli na prihodnjih sestankih.
Udeleženci so izkazali pobudo za organizacijo naslednje delavnice na temo poglobljene strukturne karakterizacije materialov, ki bo predvidoma v jeseni 2019.
Pripravili bomo katalog primerov dobrih praks in seznam storitev, ki jih posamezni odseki IJS na področju materialov lahko nudijo partnerjem v okviru SRIP ToP.

Digitalizacija proizvodnje – Izzivi EU regij v Vanguard ESM

SRIP Tovarne prihodnosti je na Fakulteti za strojništvo organiziral delavnico z naslovom Digitalizacija proizvodnje – Izzivi EU regij v Vanguard ESM za izbrana tehnološka podjetja, ki  dosegajo zahtevano stopnjo tehnološke zrelosti  in so stopila na pot uvajanja industrije 4.0 v svoje proizvodnje.

Predstavnica Tehnološkega Parka v Ljubljani, Simona Vernon, je predstavila Greenomed in Vanguard iniciativo. Vodji demo pilota (Virtual & Digital) , Coen de Graaf in dr. Marco Sacco, sta predstavila Vanguard ESM demo primer »Digital Transformation«, ki se ukvarja z digitalizacijo tovarne prihodnosti.
Prof. dr. Niko Herakovič iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je predstavil slovenski pilot »Digitalna tovarna«.
Sledil je ogled in praktični prikaz pilota s prikazom delovanja opravilnih agentov v povezavi z digitalnimi dvojčki in delujočo povezavo različnih tehnologij industrije 4.0 – digitalni dvojčki,  robotika, decentralizirani podatki, robotika, strojni vid, obogatena in virtualna  resničnost, fleksibilno digitalizirano delovno mesto – skratka pametna tovarna v malem.

Gosta sta bila vidno presenečena in navdušena  nad visoko stopnjo inovativnosti uporabljenih tehnologij.

Testna postavitev Pametne tovarne  na  Fakulteti za strojništvo v upravljanju laboratorija LASIM pod vodstvom prof.dr. Herakoviča

Dogovorili smo se za poglobitev sodelovanja akademskih institucij z regijama Brabant na Nizozemskem in Lombardija v Italiji glede nadaljnjega skupnega razvoja tehnologij za digitalizacijo proizvodnje in aktivacijo slovenske industrije.
S podjetji, ki so prisostvovala dogodku, smo se dogovorili za boljši pretok informacij in njihov večji angažma na določenih področjih – predvsem pri iskanju odgovorov na probleme in izzive v njihovih okoljih   z aktiviranjem znanja  podjetij in raziskovalnih institucij v okviru pilotov, ki so vzpostavljeni kot rezultat sodelovanja v Vanguard inicitivi.

 

Brezplačno izobraževanje – Eko dizajner v elektro sektorju

Z usposabljanjem udeleženci pridobite znanje in kompetence za oblikovanje izdelkov in procesov po načelih povečane ekološke sprejemljivosti (eko dizajn) in s tem učinkovito pripomorete k izboljšanju energetske učinkovitosti izdelkov.
Prav tako z usposabljanji spodbujamo gradnjo industrijske konkurenčnosti in inovativnosti z izboljšano eko zasnovo izdelkov.
Osredotočili se bomo na znanja o najnovejših okoljskih politikah in standardih, o okoljsko sprejemljivejšem oblikovanju električnih komponent in vezij, o uporabi recikliranih materialov, konstrukcijskih izboljšavah izdelkov, o okoljsko izboljšanih proizvodnih procesih, o vplivu vgrajene programske opreme in o montaži ter demontaži elektronskih naprav.

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO:

PRIDOBILI BOSTE:

  • Vodjem kakovosti,

  • produktnim vodjem,
  • oblikovalcem,
  • vodjem razvoja in razvojnim inženirjem,
  • vsem vključenim v proces razvoja in optimizacije izdelkov.

  • znanje, kako zmanjšati vpliv na okolje v življenjskem ciklu izdelka, vključno z uporabo surovin in naravnih virov, izdelave, pakiranja, prevoza, odstranjevanja in recikliranja;
  • spretnosti in kompetence s področja okoljskih tehnologij;
  • smernice ekološkega načrtovanja elektronskih naprav;
  • kompetence za vrednotenje ekološkega učinka naprave;
  • znanje o ekološkem certificiranju elektronskih naprav.

Več o tečaju  izveste na ponudnikovi spletni strani.

1. Delavnica za koordinatorje SRIP ToP

Leto na domačem terenu začenjamo z izvedbo akcijskih načrtov in sicer najprej z izobraževanjem koordinatorjev vertikalnih verig vrednosti in horizontalnih omogočitvenih tehnologij.
Predsednik Programskega sveta dr. Aleš Hančič in direktor Rudi Panjtar sta 23. 1. 2017 na  1. izobraževanju koordinatorjev SRIP ToP  zbranim predstavila naloge organov odločanja s poudarkom na poslanstvu in odgovornosti Programskega sveta  ter odločilni vlogi koordinatorjev.
Direktor je predstavil finančni okvir 2. faze razpisa v obdobju 2018-2020 ter okvirne naloge v letu 2018. Predstavil je tudi orodje za sodelovanje Bitrix24, ki ga bodo uporabljali koordinatorji in člani.  Orodje vključuje prvenstveno podporo za vodenje projektov, CRM in vodenje dokumentacije. Orodje so koordinatorji tudi praktično preskusili.
Dr.Hančič je predstavil primer projekta skupnega razvoja in  način vodenja projekta v okviru SRIP ToP.
Koordinatorji so dobili naloge za  pripravo prvega mreženja  članov svojih področij v mesecu februarju 2018.

Predstavitve z dogodka:
Predstavitev 2.faze razpisa
Predstavitev organov upravljanja SRIP ToP