Koristi za člane

Vaša članarina je dobra naložba, saj vam SRIP ToP omogoča veliko ugodnosti in storitev v okviru svojega delovanja. Predvsem pa je pomembno, da te storitve podpirajo vaš konkretne potrebe, ki izhajajo iz vaših aktivnosti na trgu . SRIP ToP bo nudil sledeče storitve:

 • Spodbujanje skupnega razvoja (koncept osredotočenja fokusnih področij in tehnologij, kamor se bodo osredotočala razvojna vlaganja, povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ za trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev…).
 • Načrtovanje internacionalizacije (krepitev mednarodnega sodelovanja, skupnih naložb…).
 • Vključevanje v mednarodne gospodarske in znanstvene konzorcije in ključna mednarodna in domača stanovska združenja ter zastopanje interesov članov.
 • Spodbujanje partnerstev, poslovnih modelov z namenom vključevanja v mednarodne verige vrednosti in krepitev sodelovanja v različnih programih in iniciativah v EU in globalno…).
 • Pomoč članicam pri zaščiti industrijske lastnine.
 • Razvoj človeških virov in kompetenc zaposlenih.
 • Izvedba delavnic in izobraževanja na temo Tovarne prihodnosti.
 • Spodbujanje podjetništva v gospodarskem in akademskem okolju (spodbujanje nastajanja novih podjetij v povezavi s podpornim okoljem) .
 • Zastopanje interesov do države (inovativna naročila, gospodarska diplomacija in promocije, odprave regulacijskih ovir…).
 • Zastopanje interesov SRIP in članov pred institucijami EU.
 • Povezovanje in zastopanje interesov članov in horizontalnih mrež v povezavah z ostalimi strateško inovativnimi partnerstvi v Sloveniji na presečnih področjih.
 • Skrb za ustrezen razvoj in delovanje domicilnih horizontalnih mrež ter izvajanje informiranja članov o pomembnih znanstvenih dosežkih.
 • Promocija dosežkov članic na družbenih omrežjih, spletni strani, konferencah in prireditvah in v sklopu akcij promocije slovenskega gospodarstva (GZS, gospodarska diplomacija, državniški obiski).
 • Zagotavljanje osnovnih promocijskih vsebin za člane v sklopu diseminacijskih aktivnosti SRIP ToP