SRIP Tovarne Prihodnosti

Novi materiali

Novi materiali imajo pomembno vlogo pri izboljševanju kvalitete življenja. Omogočajo tehnološki napredek na vseh področjih družbe, v industriji in domačem bivalnem okolju, v prometu, hrani, zdravstvu ter obdelavi informacij. Razvoj novih materialov omogoča tudi uporabo in izkoriščanje neškodljivih, ekoloških ter obnovljivih virov in tako predstavlja osnovo za trajnostni razvoj celotne družbe. Industrijsko se sodobni materiali uvrščajo med panoge z izjemno visoko dodano vrednostjo. Npr. keramika predstavlja eno izmed glavnih področij materialov, ki se sooča z izjemno hitrim razvojem v številna nova področja, kot so npr. nanomateriali, biomateriali ter materiali s posebnimi optičnimi lastnostmi. V Sloveniji imajo sodobni anorganski materiali na raziskovalnem nivoju pomembno mesto in se s svojimi dosežki že uvrščajo visoko v svetovnem merilu. Poleg tega obstajajo v Slovenji številna podjetja, ki proizvajajo anorganske materiale oz. komponente s različnimi funkcionalnimi lastnostmi. Te se razprostirajo od področja elektronike, energetike do inženirskih materialov in predstavljajo pomemben proizvodni program Slovenije, ki pokriva predvsem številne nišne produktne linije.

Vertikalna veriga vrednosti »Napredni materiali« izhaja iz presečnih področij med materiali, nanotehnologijami, fotoniko in plazmo, povezana je pa tudi s tehnologijami vodenja procesov. Osredotoča se predvsem na področje anorganskih nekovinskih materialov, kjer v okviru SRIP ToP želimo močneje povezati slovenske proizvajalce materialov, komponent in produktov, raziskovalne inštitute ter univerze. Naš glavni cilj je tako vzpostaviti platformo znanja in izkušenj, ki bo služila učinkovitemu prenosu informacij o specifičnih materialih in tehnologijah. Nadalje se naši cilji nanašajo na razvoj skupnih raziskovalno-razvojnih strategij na področjih:

  • Zamenjave redkih zemelj (npr. neodima in disprozija), ki trenutno predstavljajo ključne elemente v proizvodnji določenih trajnih magnetov in jih je potrebno zaradi občutljivosti v dobavi iz Azijskih trgov učinkovito zamenjati z manj redkimi surovinami.
  • Implementacije RoHS in WEEE direktive, kjer regulative skupnega trga v okviru RoHS direktive narekuje zamenjavo škodljivih materialov v različnih elektronskih komponentah in električni opremi. Kritična je predvsem uporaba svinca, ki predstavlja glavni element v številni piezoelektričnih in feroelektričnih materialih, učinkovite zamenjave pa akterji še niso uspeli tehnološko razviti. Nadalje se WEEE direktiva nanaša na reciklažo, ki namerava elektronske komponente po koncu funkcionalne uporabe učinkovito reciklirati ter jih vračati na trg sekundarnih surovin. Iz teh bo v končni fazi možno izdelati produkte z lastnostmi, ki so primerljive produktom, sestavljenih iz primarnih surovih.
  • Identifikacije in prijave skupnih raziskovalno-razvojnih projektov, za razvoj novih proizvodov in rešitev na področju ključnih naprednih materialov.

Na osnovi analize kompetenc in kapacitet smo identificirali naslednja fokusna področja:

  • materiale za elektroniko,
  • materiale za energetiko in
  • inženirske materiale, ki so nadalje razdeljena v različne produktne smeri, kot so npr. varistorji, PTCR termistorji, trajni magneti, piezoelektriki, itd.

Dosedanja presečna področja so bila koncentrirana predvsem znotraj naprednih materialov, nanotehnologij, fotonike in plazme.

V okiru SRIP ToP pa je zaznati nova presečna področja s HOM kot so robotika, tehnologije vodenja, kot tudi z vertikalnimi verigami vrednosti kot so pametna mehatronska orodja, pametna tovarna, napredni senzorji.

Širše se področje povezuje tudi z ostalimi SRIP-i kot so Razvoj materialov kot končnih produktov, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo ter Pametna mesta in skupnosti (IKT).

Koordinatorka


dr. Kristina Žagar Soderžnik

Institut Jožef Stefan
K7- Oddelek za  nanostrukturne materiale

Jamova cesta 39
SI-1000  Ljubljana

Mail: kristina.zagar(at)ijs.si
    +386 31 605 374

Sodelujoča podjetja

https://www.helios-group.eu/sl/Helios TBLUS d.o.o.
http://www-f7.ijs.si/IJS Odsek za elektronsko keramiko – K5
IJS Nanostrukturni materiali – K7
IJS Raziskave sodobnih materialov – K9
http://www.rc-enem.si/RC eNeM d.o.o.
Stelem d.o.o.