Pametna tovarna

Typical parameters measured for optimization purposes

Digitalizacija, Industrija 4.0, pametne tovarne ipd. za slovenska industrijska in izvozno usmerjena podjetja, predstavljajo opis stalne evolucije, ki jo sami doživljajo in se jo lahko v obliki strateških usmeritev povzame v naslednjih treh točkah:

 • Enotno zasnovani krovni procesi s točno določenimi stičnimi in kontrolnimi točkami, ki bodo omogočali digitalizacijo najbolj pomembnih procesov podjetja in njihovo povezavo s podpornimi procesi ter procesi poslovnih partnerjev.
 • Uporaba najbolj sodobnih in optimalnih tehnologij tako pri analizi in postavitvi procesov in koncepta pametne tovarne kot pri implementaciji procesov.
 • Občutno zvišanje dodane vrednosti teh procesov.

Koncept vodenja pametne tovarne naj temelji  na simultanem razvoju vseh komponent, potrebnih za graditev pametne tovarne:

 • »pametni izdelki« … ki znajo komunicirati z opremo, ljudmi in omogočajo informacije za vodenje,
 • »pametna oprema« … ki zna komunicirati z izdelki, ljudmi in omogoča informacije za vodenje
 • »pametni ljudje« … ki so usposobljeni upravljati s pametno opremo in izdelki, ter uporabljati informacije za vodenje procesov,
 • »pametno« koncipirani procesi, ki omogočajo racionalno delo in uporabo tehnologij z jasno opredeljenimi vhodi / izhodi in karakteristikami, tako da je možna digitalizacija,
 • »pametno vodenje«, ki temelji na minimalnem številu podatkov za maksimalni učinek (dodano vrednost).

Primarni cilj vertikalne vrednostne verige Pametna tovarna je, da v okviru SRIP ToP, z aktivno vključenostjo vseh deležnikov  v Sloveniji izziv Pametne tovarne naslovi celovito in izgradi delujoče podporno okolje, ki bo omogočilo podjetjem vključevanje v različnih fazah njihove digitalne in tehnološke zrelosti.

Ključni gradniki tega podpornega okolja, ki ga bo zagotovila vertikalna veriga vrednosti Pametna tovarna  so :

 • povezava in nadgradnja podpore že vzpostavljenim vrednostnim verigam za vzpostavitev ponudbe štiri (4) stopenjske celovite storitve “pametne tovarne na ključ”,
 • vzpostavitev enotne mreže znanj in informacij o tovarnah prihodnosti,
 • vzpostavitev trinivojske demo infrastrukture (model Pametne tovarne), po modelu Open innovation,
 • vzpostavitev notranjega trga realnih industrijskih scenarijev zbranih podatkov za preverjanje moči in realne uporabne vrednosti metod umetne inteligence.

In s tem neposredno naslavljamo  izzive, s katerimi se danes sooča večina slovenskih podjetij, ki  v svoje poslovanje uvajajo tehnologije Industrije 4.0.

Vertikalna  veriga  vrednosti  »Pametne  tovarne«  vključuje  vse  vertikalne verige vrednosti  in  horizontalne mreže znotraj  SRIP  ToP  in predstavlja  streho  SRIP  ToP.

To  so  nova  presečna  področja, vanj  pa  se  močno  vključuje  tudi  IKT horizontalna  mreža  SRIP  Pametna  mesta  in  skupnosti,  kot  tudi  ostali  SRIP-i,  kar  vse  skupaj pomembno vpliva na dodano vrednost celote.

Koordinator 

mag. Marko Bohar

GZS
Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Mail : marko.bohar@gzs.si
+386 1 58 98 121

Sodelujoča podjetja

IJS