SRIP Tovarne Prihodnosti

Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV) je zavod, ki predstavlja podporno okolje za izvajanje različnih aktivnosti strateškega konzorcija Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP).

Osnovna dejavnost zavoda je tehnološki mreži TVP zagotavljati potrebno okolje za:

  • pripravo predlogov konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov
  • koordiniranje izvajanja konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov in skupnih nalog
  • sodelovanje pri uvajanju razvitih tehnoloških rešitev, pri katerih je mreža deležnik, v uporabo.

Zavod KC STV so ustanovila podjetja člani konzorcija TM TVP in je v sedanji obliki začel z delom 1.3.2016.

V letu 2017 se je KC STV aktivno vključil v pripravo akcijskih načrtov Strateško Razvojno-Inovacijskih Partnerstev (SRIP) na področju SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), kjer je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan (kot prijaviteljem), GZS in TECOS podpisal sporazum o ustanovitvi SRIP ToP ter pripravil program in finančni načrt za 2.fazo  delovanja SRIP ToP. SRIP ToP se je v 2.fazi oblikoval kot sistem 4 grozdov , pri čemer je Zavod KC STV nosilec grozda STV – Sistemi in tehnologije vodenja.

 

Tehnološka mreža TM TVP, iz  katere izhaja KC STV, že od leta 2002 povezuje javne raziskovalne institucije in podjetja pri prenosu znanja in tehnologij v industrijsko prakso in pri razvoju produktov in storitev za prodajo na trgu. Od leta 2007 je organizirana kot strateški konzorcij. Trenutno šteje 10 podjetij in 4 akademske institucije. V povezovanje so vpete vse najpomembnejše JRO (v okviru njihovih raziskovalnih skupin poteka več kot 90% temeljnih in aplikativnih raziskav na področju tehnologije vodenja v Sloveniji) ter osrednja slovenska inženirska podjetja, ki skupaj pokrivajo več kot 70% trga storitev na tem področju. Med uporabnike teh storitev spadajo vsa večja in uglednejša slovenska podjetja ter številna tuja podjetja.
Dejavnost mreže se izvaja v konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektih raziskovalnih institucij in podjetij izvajalcev ter podjetij uporabnikov; njen strateški fokus so mrežni načini prenosa znanja v inovacijskem sistemu.
Tehnološka mreža je že v letu 2003 pripravila strategijo razvoja na področju tehnologije vodenja (avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije), ki jo od takrat naprej občasno dopolnjuje in realizira v okviru večjih raziskovalno-razvojnih projektov.
Od svoje ustanovitve je organizirala in vodila tri večje vseslovenske projekte, in sicer:

  • STVP – Sodobne tehnologije vodenja za povečanje konkurenčnosti, 2004-2006, 26 partnerjev, celotna vrednost 5,4 mio EUR
  • CO STV – Center odličnosti za sodobne tehnologije vodenja, 2004-2007, 19 partnerjev, celotna vrednost projekta 1,35 mio EUR
  • KC STV – Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja, 2011-2013, 17 partnerjev, celotna vrednost projekta 9,36 mio EUR

in sodelovala pri organizaciji in izvajanju več drugih pomembnih domačih in mednarodnih projektov. Med njimi velja posebej omeniti do sedaj največji raziskovalno razvojni program na področju tovarn prihodnosti v Sloveniji z naslovom

  • »Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti – GOSTOP«, ki so ga financirale Evropska unija, Republika Slovenija in slovenska industrija. V programu je sodelovalo 19 partnerjev, celotna vrednost programa pa je znašala skoraj 9,4 mio EUR.

Vsi zgoraj našteti projekti so povezovali partnerje iz podjetij ter raziskovalnih in izobraževalnih institucij.

V okviru omenjenih projektov so bili doseženi  številni rezultati, ki se odlikujejo po svoji inovativnosti, raznolikosti ter vplivu, ki ga bodisi že imajo ali pa ga bodo imeli na tehnološki in gospodarski razvoj Slovenije. Tu gre v prvi vrsti za nove tehnološke rešitve, katerih inovativnost se kaže skozi vložene patentne prijave in inovacije, izvedene demonstracijske projekte, tržne in promocijske akcije, objave v revijah in na konferencah,  organizacijo konferenc, delavnic in panelov, itd.

Člani tehnološke mreže so bili pobudniki ali so odločilno sodelovali pri drugih pomembnih razvojno inovacijskih projektih in povezavah, med drugim:

  • Ustanovitvi RCVT – Razvojnega centra za vodikove tehnologije, 2009, 8 ustanoviteljev
  • Ustanovitvi evropskega gospodarskega interesnega združenja JETNET – Japonsko-evropsko tehnološko središče za nove tehnologije vodenja in energetike, 2013-, 6 članov
  • Zasnovi in vzpostavitvi Demonstracijskega  projekta Japonska – Slovenija na področju pametnih omrežij in skupnosti, 2014-2016 (projekt »NEDO«)

V procesu oblikovanja Strategije pametne specializacije RS v letih 2013-2015 je sodelovala pri oblikovanju koncepta SPS na osnovi kompetenc in kapacitet in presečnih področij ter v procesu identifikacije kompetenc in kapacitet oblikovala močne pobude v štirih domenah: Tovarne prihodnosti, Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom ter Krožno gospodarstvo.

Svet tehnološke mreže TM TVP se je v letu 2016 odločil, da se zaradi zagotovitve nadaljevanja uspešnega dela na kompetenčnem centru ustanovi zavod Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (skrajšano Zavod KC STV) kot projektno organizacijo mreže za pripravo predlogov konzorcijskih projektov, koordiniranje izvajanja konzorcijskih projektov in skupnih nalog in sodelovanje pri uvajanju razvitih tehnoloških rešitev, pri katerih je mreža deležnik, na trg.

Zavod KC STV so ustanovili vsi industrijski partnerji v TM TVP in je pravna oseba, ki je tudi upravičenec, v okviru katerega se izvaja del aktivnosti SRIP »Tovarne prihodnosti« (ToP): v horizontalni mreži  »Tehnologija vodenja« kot eni od ključnih omogočitvenih tehnologij (KET) in v vertikalni verigi vrednosti  »Inteligentni sistemi vodenja za ToP« s prioritetnimi tehnološkimi področji za razvoj in uvajanje novih rešitev na trg.


Ključni osebi pri izvajanju vseh aktivnosti v TM TVP in Zavodu KC STV sta dr. Zoran Marinšek in dr. Mark Pleško.

Dr. Zoran Marinšek je direktor Zavoda KC STV in bivši vodja TM TVP in zdaj namestnik vodje, ustanovitelj in bivši direktor zelo uspešnega visokotehnološkega podjetja INEA d.o.o., vodja številnih velikih domačih in mednarodnih projektov, opravlja pomembne funkcije v GZS in je redni član Inženirske akademije Slovenije.

Dr. Mark Pleško je vodja mreže TM TVP. Je direktor enega najuspešnejših slovenskih visokotehnoloških podjetij Cosylab d.d., vodja številnih projektov in zaseda pomembne funkcije, med drugim je predsednik Inženirske akademije Slovenije ter tudi predsednik Upravnega odbora Instituta »Jožef Stefan«.