SRIP Tovarne Prihodnosti

Razvojni Center Orodjarstva Slovenije – TECOS je tehnološki center, ustanovljen kot zavod zasebnega prava leta 1994, na pobudo slovenskih orodjarjev s strani Vlade Republike Slovenije, Mestne občine Celje in Gospodarske zbornice Slovenije. S svojo bogato in dolgoletno tradicijo na področju razvoja novih izdelkov, orodij in tehnologij je dandanes razvojni partner številnim proizvodnim podjetjem kovinsko-predelovalne in druge industrije v Sloveniji, Evropi in v mednarodnem prostoru. TECOS je vpet v vse veje proizvodne industrije, specializiran na področju oblikovanja, optimizacije in razvoja delov, procesov, materialov in celotnega proizvodnega sistema ter njenih posameznih sklopov. Podjetjem iz različnih sektorskih panog nudi integrirane rešitve – projekte na ključ pri razvoju izdelkov, kar zajema dizajniranje izdelka na podlagi ideje, napredne računalniško podprte analize, izdelavo prototipov in namestitev proizvodnih procesov za serijsko proizvodnjo na kraju samem. Razvojni center orodjarstva ima poleg izredno dobrih referenc na področju predelave polimernih materialov (termo ali duroplastičnih sistemov), kompozitov, kovinskih materialov, avtomatizacije industrijskih obratov, razvoja okolju prijaznih produktov in uporabe sodobnih CAE tehnologij tudi lasten laboratorij, kjer razvija testira in vpeljuje nove tehnologije predelave in izdelave polimernih, (nano)kompozitnih, hibridnih in kovinskih materialov ter drugih sistemskih rešitev, ki vključujejo energetsko in stroškovno optimizirane proizvodne sisteme. TECOS je edini kompetentni center v Sloveniji, ki razpolaga z širokim naborom potrebnih bazičnih ter aplikativnih znanj za prevzem razvoja celostnih izdelkov ter naprednih in sodobnih prototipnih tehnologij na področju predelave kovinskih, polimernih in kompozitnih materialov.
Mednarodne in nacionalne mreže TECOS ustvarja preko številčnih razvojno raziskovalnih projektov pridobljenih preko mednarodnih in nacionalnih finančnih shem; MGRT, MIZŠ, SPIRIT, ARRS, 5. – 7. OP, EUREKA, EUROSTARS, MNT-ERA.net, Erasmus+, LIFE, CSD, H2020 in drugih. Kot R&I partner ali kot krovno združenje orodjarske stroke je TECOS izvedel že več kot 85 projektov, vsaj 15 od njih jih je pripadalo Evropskemu operativnemu programu.
TECOS poleg prednostnega področja razvojno raziskovalnih dejavnosti vodi tudi krovno interesno združenje slovenskih orodjarjev, ki trenutno združuje 67 članov, tako iz raziskovalnega kot podjetniškega sektorja za orodjarstvo in predelovalne tehnologije. Včlanjena podjetja se namreč zavedajo, da sta znanje in sodelovanje ključnega pomena v današnji dinamični in informacijski družbi. Na osnovi ESCA primerjalne analize smo nedavno prejeli tudi bronasto oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja združenja – “Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence«.
Vodstvo združenja TECOS je na ta način pridobilo pregled nad lastnimi prednostmi, slabostmi in predvsem pa priložnostmi za nadaljnji razvoj v smeri odličnosti poslovanja in razvoja storitev za svoje podjetniške mreže. TECOS nastopa tudi kot koordinator aktivnosti za Slovenijo pri mednarodnem orodjarskem združenju ISTMA. TECOS je tudi pooblaščen s strani Slovenske vlade da zastopa Slovenijo v EU iniciativi S3 Smart Specialization Platform for Industrial Modernization (S3P-IM) (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation), kjer vodi tematsko področje “Production Performance Monitoring Systems”. Ob tem za Slovenijo koordinira tudi delovanje tehnološke platforme TP Manufuture.EU.

Navedba pomembnejših projektov:

  • FP7: Development of Injection and Blow Extrusion Molded Biodegradable and Multifunctional Packages by Nanotechnology: Improvement of Structural and Barrier Properties, Smart Features and Sustainability – DIBBIOPACK
  • FP7: Smart Vital Signs and Accident Monitoring System for Motorcyclists Embedded in Helmets and Garments for eCall Adaptive Emergency Assistance and Health Analysis Monitoring – i-VITAL
  • FP7: Automated Pollution Inspection Scanning System for Soil using a robotic vehicle – POLLINS
  • LIFE2016: Revalorization strategies within the circular economy for the use of citrus waste in green packaging and cosmetics – CITRUSPACK
  • Operativni program Slovenija-Avstrija, Development of the PolyRegion by merging the capacities in R&D and industry, in particular small-to-medium-sized businesses in the field of polymer technology to expand the knowledge base, the infrastructure and competitive capacity – PolyRegion
  • INTERREG Mediterranean Programme: Synergies for Green Growth Initiative – SYNGGI

Navedba projekta, ki ga je vodil upravičenec, in v katerem sta sodelovala vsaj dva različna deležnika iz trikotnika znanja (podjetja, znanost, izobraževanje):

  • Operativni program Slovenija-Avstrija, Coordinated proactive cross-border operation, with the aim to intensify economically successful R&D&I activity and to increase competitiveness in the Polyregion – PolyRegion – Pro.Act
  • Erasmus+ Sector Skills Alliances, KA2: Eco-Innovation Skills for European Designers – ECOSIGN
  • Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018: Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva – KOR

Ključni osebi pri izvajanju aktivnosti v okviru upravičenca TECOS bosta dr. Aleš Hančič in dr. Dragan Kusić.

Dr. Aleš Hančič je direktor TECOS-a Razvojnega centra orodjarstva Slovenije. Ima že več kot 12 let izkušenj na področju raziskav, vodenja raziskovalnih projektov ter vodenja organizacije. Svojo poklicno pot je začel kot asistent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. V letu 2005 se je pridružil TECOS-u, najprej kot mladi raziskovalec, nato kot Direktor za raziskave in razvoj. Leta 2013 je bil imenovan za direktorja TECOS-a, katerega ga vodi še sedaj. Zadnja leta je bil tudi dopolnilno zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani kot asistent, ter kot znanstveni sodelavec predava na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu, kjer je tudi v postopku za izvolitev v naziv docent. 
Je strokovnjak na področju vodenja delovnih procesov, procesiranja polimernih materialov in razvoja bio-kompozitnih materialov, predvsem pa se je v zadnjih letih posvetil vodenju podjetja, človeških resursov, proizvodnih procesov ter upravljanju grozdov. Je avtor ali soavtor več kot 70 znanstvenih ali strokovnih del ter je do sedaj vodil več kot 20 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov (FP7, H2020, ERA-Net, EUREKA, Interreg ipd.)

Dr. Dragan Kusić je diplomiral leta 2008 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Univerza v Mariboru ter istega leta prejel nagrado za najboljšega dodiplomskega študenta na smeri Elektrotehnika. V letu 2014 je prav tako doktoriral na FERI-ju na podiplomskem študiju Elektrotehnika. Od leta 2009 je član Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS, kjer je sprva deloval kot raziskovalec iz gospodarstva na direktnem doktorskem študiju v sodelovanju z FERI in Fakulteto za strojništvo (UN LJ) in kasneje po doktoratu leta 2014 kot raziskovalec oz. vodja oddelka mehatronike primarno na področju vodenja brizgalnega procesa. Od leta 2010 je aktivni član britanskega inštituta za merjenje in regulacije v Londonu, VB. Njegova področja raziskovanja so: robustno inteligentne regulacije, umetna inteligenca, adaptivni sistemi s poudarkom na modernih metodah vodenja procesov. Deloval je kot vodja oz. član v številnih nacionalnih in internacionalnih RR projektih. Poleg tega je predavatelj na Visoki šoli za tehnologijo polimerov na področjih Elektrotehnike ter Mehatronike. Je avtor oz. soavtor številnih znanstveno-strokovnih člankov s področja vodenja sistemov. Rezultate svojega raziskovalnega dela je predstavil na številnih domačih in tujih konferencah.