SRIP Tovarne Prihodnosti

GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Pod okriljem GZS je združenih 26 gospodarskih panog, ki predstavljajo vse sektorje gospodarstva v Sloveniji. GZS ima 13 regionalnih zbornic, od katerih jih je 7 v programskem območju. Kar 97% podjetij, ki so člani GZS, predstavljajo mala in srednje velika podjetja. GZS ima 115 zaposlenih, ki ponujajo strokovno znanje in izkušnje na različnih področjih. Kot Gospodarska zbornica smo regionalni in nacionalni partner vladi pri razvoju politike, predlogov in zakonskih predpisov, ki vključujejo izvajanje krožnega gospodarstva. Največja prednost GZS je neposreden stik s podjetji na vseh ravneh (upravljanje, razvoje, tehnična in operativna raven, itd.). Strateška usmeritev GZS je sodelovanje in vključevanje GZS v vse procese za vzpostavitev optimalne ekonomske in socialne politike, vključno s prizadevanji za izboljšanje gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja Slovenije.

GZS je:

 • reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva,
 • socialni partner,
 • lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike,
 • stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

GZS ima:

 • močno strokovno mrežo doma in v tujini,
 • vrhunske strokovnjake s poglobljenimi znanji in izkušnjami,
 • izbor informacij in nasvetov le za člane,
 • številne baze podatkov.

GZS zagotavlja:

 • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
 • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
 • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
 • kakovostne poslovne informacije.

GZS je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Preko analitske skupine SKEP je tudi član evropske organizacije A.I.E.C.E. (Association d’Institutes Economiques de Conjoncture Economique) – združenja neodvisnih evropskih inštitucij, ki ocenjujejo in napovedujejo konjunkturo. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije.

Projekti, ki jih je vodila (GZS) z vsaj dvema različnima deležnikoma iz trikotnika znanja, z 1 mio vrednostjo:

 • Projekt MOVECO (program Interreg Danube)
 • Projekt SKILLCO (program ERASMUS +)
 • Projekt SI-K Exportcoop (program Cross border SI-AT)

Projekti, kjer je (GZS) sodelovala s trikotnikom znanja (znanost, izobraževanje, podjetja) in je bila skupna vrednost projekta večja od 1 mio €:

 • Projekt I-CON Improving Competences and skills through Food sector InNovations (program Interreg Central Europe)
 • Uptake of the Product Environmental Footprint across the MED agrofood regional productive systems to enhance innovation and market value (PEFMED)
 • Projekt ADRIATinn (program IPA Adria)
 • Projekt SHARTEC (program Cross-border SI-IT)
 • Projekt Increasing energy performance by transfer innovation to the agro-food SMEs of the Mediterranean areas (SINERGIA), (program MED 2007-2013).

Ključna oseba pri izvajanju aktivnosti v okviru GZS je Andreja Hlišč.

Andreja Hlišč je koordinatorka Grozda Pametne tovarne, v okviru SRIP ToP pa je zadolžena tudi za vodenje in koordiniranje skupnih nalog Trajnostno ravnanje z okoljem ter Razvoj človeških virov, ki jih Gospodarska zbornica Slovenije opravlja za celoten SRIP ToP. GZS se je pridružila maja 2020, pred tem pa je izkušnje pridobivala kot projektni vodja na področju zelenih in trajnostnih tehnologij, pametne specializacije ter Industrije 4.0 v Tehnološkem parku Ljubljana. V podjetju Hofer trgovina se je ukvarjala z trajnostnim vodenjem podjetja v Oddelku za družbeno odgovornost. Diplomirala je iz kulturne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pridobila pa je tudi neformalno izobrazbo na Ekonomski fakulteti, Univerza v Ljubljani, kjer je študirala Trajnostno vodenje. Svoje znanje iz komuniciranja je poglobila tudi na programu LSPR – London School of PR. Zanima jo komuniciranje in povezovanje različnih deležnikov znotraj ekosistemov.