SRIP Tovarne Prihodnosti

Strateški inštrument za povečanje konkurenčnosti slovenskih proizvodnih podjetij in učinkovito uvajanje I4.0 v MSP – Nacionalni demonstracijski center Pametne tovarne (NDC PT)

Slovenija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje poseben strateški inštrument, ki bo omogočal vsem podjetjem, predvsem pa MSP, učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno-raziskovalno-razvojnih okolij v realno industrijsko okolje.

Nacionalni demonstracijski center Pametne tovarne (NDC PT)  bo demonstracijsko okolje uporabe tehnologij industrije 4.0 in razvojno ter testno okolje za visokotehnološke produkte, tehnologije in procese za proizvodna in zagonska podjetja ter raziskovalne institucije.  Slovenski industriji in raziskovalnim institucijam bo ponujal sledeče storitve:

  • usposabljanje industrijskih deležnikov za demonstracijo in uporabo novih tehnologij;
  • spodbujanje prehoda slovenske industrije v krožno gospodarstvo s pomočjo tehnologij I4.0;
  • razvoj novih proizvodnih celic, proizvodnih procesov za različna tehnološka področja;
  • testiranje novo razvitih produktov in komponent za I4.0 v standardiziranem visoko-tehnološkem okolju;
  • spodbujanje tehnološkega in poslovnega povezovanja podjetij, raziskovalnih ustanov in podpornega okolja pri nacionalnih in EU projektih ter nastopu podjetij na globalnih trgih;

NDC PT gradi na tehnološki povezljivosti kot ključnemu elementu, ki upošteva strukturno značilnost slovenskega gospodarstva in prevladujoče število malih in srednjih podjetij.

Distribuiran koncept omogoča izvedljivost lokalnih specializiranih centrov, ki izpostavljajo specializacijo  glede na prevladujočo lokalno industrijsko področje.  rešitev omogoča lokalno koriščenje tudi vseh osnovnih funkcionalnosti  centralne lokacije.  poleg povezljivosti s centralno lokacijo rešitev nudi tudi medsebojno povezljivost specializiranih lokalnih  centrov. Postopno  dodajanje novih specializiranih centrov, proizvodnih linij in proizvodnih celic omogoča hitro implementacijo novih tehnologij in izredno fleksibilnost. Modularnost rešitve omogoča hitro vzpostavitev rešitev za različne faze proizvodnih procesov ter enostavno dodajanje kapacitet in tehnologij.

Predvideva se  vzpostavitev do 6 lokalnih centrov in centralne lokacije. Strateški instrument  naj bi  imel  časovni okvir najmanj 10 let in bi zagotavljal polno delovanje že po treh letih od vzpostavitve. Stroški vzpostavitve in delovanja v času trajanja instrumenta bodo financirani s kombinacijo različnih finančnih virov (participacija industrije, nacionalni in EU razpisi, lastne tržne aktivnost) ter participacijo  iz javnih sredstev v višini cca 50%. Predvidena je različna intenzivnost financiranja v različnih fazah procesa, z največjo intenziteto pri vzpostavitvi centralne lokacije in lokalnih centrov.

Načrtovanje NDC PT poteka pod okriljem SRIP TOP  s sodelovanjem ključnih deležnikov: Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Instituta »Jožef Stefan«, Gospodarske zbornice Slovenije, Kompetenčnega centra za sisteme in tehnologije vodenja ter Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – TECOS. Pri načrtovanju izhajamo  iz obstoječih dosežkov in pridobljenih znanj omenjenih deležnikov pridobljenih v projektih s področij tovarn prihodnosti – GOSTOP[IJS], Demo Center Pametne tovarne [UL FS], HIA[SRIP ToP].

Prenos dokumentov:

Kratek opis instrumenta
Brošura