SRIP Tovarne Prihodnosti

Indikativni seznam kanalov za iskanje partnerjev za potencialne kandidature I3

Na SVRK so pripravili indikativni seznam kanalov za iskanje partnerjev za potencialne kandidature I3.

V okviru finančnega obdobja 2021-2027 Komisija uvaja nov finančni instrument namenjen spodbujanju medregionalnega sodelovanja na področju inovacij. Nov instrument kohezijske politike zasleduje cilje pametne specializacije ter obenem nudi podporo naložbam na prednostnih področjih za Evropo, kot sta ekološka in digitalna tranzicija. Instrument zasleduje tudi kohezijske cilje, saj bo vsaj polovica sredstev namenjena naložbam v manj razvitih regijah.

Gre za potencialno cca 10 mio težke projekte, kjer je 70% sredstev vezanih na investicije za podjetja neposredno vezane na obstoječe patente, ki so v domenah S3 udeleženih regij!

Na splošno velja, da se koordinatorji konzorcijev, ki se pripravljajo za kandidaturo, praviloma obračajo neposredno na partnerje iz RRI ekosistemov, s katerimi imajo utečeno sodelovanje. Kajti gre za podjeme nad TRL 6 na poznanih patentih in deležniki se med seboj poznajo.

Za kandidature na I3 razpis so najprimernejši (za preverbo interesa)  naslednji kanali:

Kanal 1. Izvedeni H2020 projekti do TRL6:  Aktualen iskalnik partnerjev v H2020 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search .

Kanal 2. podobno kot pri Kanalu 1.  – izvedeni interreg in drugi čezmejni projekti sodelovanja, ki so vključevali tudi lokalni pilote  in RRI na TRL do cca 6, 7
Izvedeni Interreg projekti – https://www.eu-skladi.si/sl/interreg-slovenija
https://www.interregeurope.eu/project-ideas#what-is-a-project-idea

Kanal 3 Naravni zavezniki so liderji v Vanguard regijah, liderji na JRC  tematskih platformah pametne specializacije –
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ Vanguard ekipa je bila ključna pri oblikovanju I3 razpisa in so pri prijavah zelo dejavni.

Na JRC lahko pošljete eksplicitno izraz interesa.

Kanal 4:   SBRA kontakti v Bruslju.

Kanal 5. izvedeni projekti iz financiranja SI EKP npr. TRL-3-6: Izvedeni projekti iz financiranja SI EKP  – https://www.eu-skladi.si/sl/seznam-projektov

Kanal 6: V ekspert Pierre Padilla, ki je uspešno pripravil prijavo za 3D printing, v kateri sodeluje TECOS

Kanal 7: Participant Portal.

Kanal 8: EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu