Izrazite interes za nadgradnjo vašega aplikativnega projekta

V okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program EKP 2021-2027) je v sklopu ukrepa Podpora aplikativnim raziskavam na ravni »TRL 3-6«, ki so ključnega pomena z vidika prenosa znanja in njegove komercializacije, za nadgradnjo uspešno zaključenih projektov agencije ARRS predvidena izvedba javnega poziva Nadgradnja aplikativnih projektov.

Instrument – javni poziv – bo namenjen podpori aplikativnim raziskavam, ki so ključnega pomena z vidika prenosa znanja in njegove komercializacije, pri čimer se bodo nadgradili uspešno zaključeni aplikativni projekti agencije ARRS.

S tem bo nadgrajen sistem financiranja temeljnih in aplikativnih raziskav, financiranih preko ARRS, na ravni tehnološke pripravljenosti »TRL 3-6« (Technological Readiness Level – TRL). Na ta način bodo instrumenti Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), financirani iz integralnega proračuna RS, lahko prešli v višjo fazo tehnološke pripravljenosti  in ponovno povezovali raziskovalce, raziskovalne organizacije in gospodarstvo.

Pri izvedbi omenjenega instrumenta bo potrebno upoštevati vsebine in pogoje Programa EKP 2021 – 2027.

Prvi pogoj za prijavo na javni poziv je, da je aplikativni projekt na ARRS zaključen. Prijavila se bodo lahko enaka partnerstva, ki so izvajala aplikativne projekte na ARRS, pri tem pa bo obvezno, da vsaj eden od partnerjev prihaja iz gospodarstva, saj le na tak način lahko zagotavljamo sodelovanje raziskovalne sfere in gospodarstva. Za namen izvajanja instrumenta Nadgradnja aplikativnih raziskav v okviru evropske kohezijske politike bo potrebno oblikovati konzorcij in podpisati konzorcijsko pogodbo.

Pri izvajanju bo potrebno upoštevati pravila državnih pomoči in delež sofinanciranja, ki velja za nivo industrijskih raziskav (TRL 3 – 4). Vsebine zaključenih projektov se bodo morale navezovati na prednostna področja Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5). Planirana sredstva so razdeljena na kohezijski regiji, in sicer na Vhodno kohezijsko regijo približno 35 % sredstev in na Zahodno kohezijsko regijo približno 65 % sredstev, kar moramo pri izvedbi javnega poziva upoštevati: sredstva med regijama niso prenosljiva. Višina sredstev sofinanciranja za posamezno operacijo je do 70.000,00 €, pri čemer je obdobje izvajanja posamezne operacije 1 leto.

Pred pripravo instrumenta Nadgradnje aplikativnih raziskav v okviru evropske kohezijske politike mora Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pridobiti podatke o tem, koliko upravičencev, ki so zaključili aplikativne projekte na ARRS, je zainteresiranih za nadaljevanje aplikativnih raziskav v sklopu javnega poziva Nadgradnja aplikativnih projektov pod navedenimi pogoji. Pri tem je tudi pomembno, da tisti, ki imajo interes, najdejo tudi navezavo na S5.

Zainteresirane prosijo, da pojasnete:

  • vaš interes za nadaljevanje zaključenih projektov aplikativnih raziskav;
  • navezavo vsebine vašega projekta na S5;
  • partnerstvo s podjetji in možnost nadaljnjega sodelovanja (v okviru obstoječega partnerstva);
  • navezava na kohezijsko regijo izvajanja glede na sedež ali poslovno enoto prijavitelja in partnerjev (izvajanje raziskav v Vzhodni oziroma Zahodni kohezijski regiji).

Odgovor pošljite do 7.4.2023 na elektronski naslov Romana.Pogorelec@gov.si.