SRIP Tovarne Prihodnosti

Napoved javnega razpisa v okviru RRI programov TRL 3- 6

Na spletu je objavljeno besedilo osnutka razpisa za razvojne vsebine. Po napovedih, naj bi bil končen razpis aktualen junija z oddajo vlog v septembru.

Namen javnega razpisa je v okviru RRI programov (operacij) spodbujati pripravo in izvedbo skupnih konzorcijskih raziskovlano razvojno inovacijskih projektov institucij znanja in gospodarskih subjektov. Podprl bo programe, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost na prednostnih področjih S5:

  • Pametna mesta in skupnosti
  • Horizontalna mreža informacijsko-komunikacijskih tehnologij
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  • Trajnostna predelava hrane
  • Trajnostni turizem
  • Zdravje – medicina
  • Mobilnost
  • Materiali ko končni produkti
  • Tovarne prihodnosti

Cilj je podpreti RRI programe konzorcijev, ki bodo zajemali projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti udeleženih partnerjev v verigah vrednosti na globalni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja desetih RRI programov, ki vključujejo izvajanje raziskovalno razvojno inovacijskih projektov; industrijskih raziskav (TRL 3 – 4) in eksperimentalnega razvoja (TRL 5 – 6), usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov.

Javni razpis predvideva izvedbo programov v trajanju največ do 30.6.2027, za katere bo izvedena vmesna evalvacija predvidoma po dveh letih izvajanja programa. Maksimalna višina sofinanciranja posameznega programa je 6 mio EUR.

Osnutek razpisa>>