SRIP Tovarne Prihodnosti

Objavljen javni razpis za pridobivanje praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027 (PUŠ v delovno okolje 2024-2027), ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

Cilj javnega razpisa je spodbujati vključevanje študentov v projektne aktivnosti za pridobitev splošnih in poklicno specifičnih kompetenc za lažji prehod na trg dela.

V okviru javnega razpisa visokošolski zavodi lahko pridobijo sredstva za izvedbo projektov, katerih namen je:

  • pridobivanje praktičnih izkušenj, znanj in kompetenc študentov v delovnem okolju v času študija in
  • spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja ter prenosa znanja med visokošolskim sistemom in med delovnim okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju).

Na ta način se bo mladim omogočalo razvoj znanj in spretnosti pri uresničevanju idej, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega in kritičnega razmišljanja, ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje po zaključku študija.

Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva:

  • sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem,
  • večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter
  • vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem.

15,2 milijona evrov za PUŠ v delovno okolje 2024-2027

Študenti se bodo v okviru projekta pod vodstvom najmanj enega pedagoškega mentorja in najmanj enega delovnega mentorja iz delovnega okolja (gospodarstva ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) seznanili z izzivi in problematiko v delovnem okolju, pri čemer mora biti pri vsebini projektov poudarek na prednostnih področjih Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5), ki si za cilj v obdobju 2021–2027 postavlja zeleni prehod, ki ga razumemo kot inovativno, nizkoogljično, digitalno in na znanju temelječo preobrazbo gospodarstva in družbe.

Roki za oddajo vlog za dodelitev sredstev:

  • najkasneje do 16. septembra 2024 do 10. ure za prvo odpiranje za študijsko leto 2024/2025,
  • najkasneje do 15. septembra 2025 do 10. ure za drugo odpiranje za študijsko leto 2025/2026 in
  • najkasneje do 15. septembra 2026 do 10. ure za tretje odpiranje za študijsko leto 2026/2027.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za tri odpiranja v treh študijskih letih znaša največ do 15,2 milijona evrov, od tega se za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija nameni 33 odstotkov od skupne razpoložljive vrednosti, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 67 odstotkov od skupne razpoložljive vrednosti.

Za potencialne prijavitelje bo ministrstvo izvedlo informativni dan, ki bo v sredo10. julija 2024 ob 10. uri na daljavo (povezavo pridobite z registracijo na povezavi).

Razpisna dokumentacija >>