Na voljo krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP, kriti z jamstvom SID banke

Kredit za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij boste podjetja lahko namenila za opredmetena in neopredmetena sredstva ter tudi za obratna sredstva.

Program bo omogočal:

  • Kredit od 10 tisoč € do 10 milijonov €.
  • Za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (tudi zasebniki, zavodi in zadruge).
  • Ročnost od 1 do 10 let.
  • Prvovrstno, brezpogojno in brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
  • Kritje do 100 % upravičenih sroškov.

Kredit z jamstvom SID banke je od marca na voljo pri, preko javnega poziva izbranih, finančnih posrednikih.

SID banka nudi portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja in jih bodo sodelujoče finančne institucije (banke in hranilnice) lahko koristile pri financiranju podjetij za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij samostojnih podjetnikov, mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), zavodov in zadrug.

Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, hkrati pa prejela ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnih instrumentov zagotovila delno kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumentov.

Javni poziv finančnim institucijam za portfeljske garancije RRI za MSP je objavljen na spletni strani SID banke.