SRIP Tovarne Prihodnosti

Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Dne 28. 12. 2022 je stopil v veljavo Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – ZGOPEK (Ur. list RS, št. 163/22), v katerem je določen tudi začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal tudi subvencioniranje povišanih stroškov za energente v letu 2023. V okviru zakona so za ta namen predvidene različne vrste pomoči, skupno je za subvencije za upravičene stroške od 1. januarja do 31. decembra 2023 na voljo 850 milijonov evrov. Skupno bo najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje lahko znašala od dveh milijonov evrov pa vse do 150 milijonov evrov na upravičenca. Ti bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za povišanje stroškov električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

9. 1. 2023 – Podjetja bodo prejela prvo izplačilo pomoči do 31. marca 2023 za obdobje od januarja do marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 bo pristojni organ izvajal mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Podjetja so za vsak mesec upravičena do ene dvanajstine ocenjene vrednosti pomoči za leto 2023. Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno obdobje, do konca februarja 2024 se izplača tudi 20 odstotkov zadržanih sredstev, upoštevaje korekcijski postopek glede na dejansko porabo.

***

Kdo so upravičenci?

V skladu s 3. členom zakona so upravičenci podjetja in samostojni podjetniki, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, društva in zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.

Kdo ne sodi med upravičence?

Upravičenec ne more prejeti pomoči:

 • če ima na dan 31. december 2022 registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (finančne in zavarovalniške dejavnosti),
 • če je zoper njega na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, ima neplačane zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki znašajo 50 evrov in več,
 • v primeru, da je v postopku prisilne poravnave, ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne poravnave,
 • če sodi med male poslovne odjemalce, za katere je od 1. septembra 2022 urejena regulacija cen električne energije in zemeljskega plina,
 • če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino,
 • če špekulativno proda vsaj del električne energije za obdobje iz prvega odstavka 5. člena tega zakona (1. januar do 31. december 2022). Za špekulativno prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za obdobje iz prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne energije za to isto obdobje prodal na organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene.

Vrste pomoči za gospodarstvo

V okviru tega zakona so predvidene naslednje vrste pomoči:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo.

Upravičenec je upravičen do tovrstne pomoči, če se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik povprečne cene za leto 2021.

Pri električni energiji in zemeljskem plinu sta določeni najvišji povprečni ceni, in sicer 62,26 evrov na MWh pri elektriki in 26,40 evrov pri plinu. Če pa je upravičenčeva povprečna cena nižja od teh, se upošteva njegova povprečna cena.

 • osnovna posebna pomoč za podjetja,

Upravičenec je upravičen do tovrstne pomoči, če se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021. 

 • posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti,

Upravičenec je upravičen do tovrstne pomoči, če:

− se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 in

− se je njegov EBITDA, brez pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 10 odstotkov v primerjavi z letom 2021.

Upravičenčev EBITDA* v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 90 odstotkov njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v letu 2021 negativen, pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost lahko povzroči povečanje EBITDA na največ 0.

 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja

Upravičenec je upravičen do tovrstne pomoči, če:

− je energetsko intenzivno podjetje (to je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja trošarine),

− se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 in

− se je njegov EBITDA, brez pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 40 odstotkov v primerjavi z letom 2021 ali je negativen.

Upravičenčev EBITDA* v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 70 odstotkov njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v letu 2021 negativen, pomoč za energetsko intenzivno podjetje lahko povzroči povečanje EBITDA na največ 0.

 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih

Upravičenec je upravičen do tovrstne pomoči, če:

− je energetsko intenzivno podjetje (to je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja trošarine),

− se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021,

− se je njegov EBITDA, brez pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 40 odstotkov v primerjavi z letom 2021 ali je negativen in − deluje v enem od sektorjev z oznako NACE ali podsektorjih, ki so navedeni v 11. členu tega zakona.

Upravičenčev EBITDA* v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 70 odstotkov njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v letu 2021 negativen, pomoč za energetsko intenzivno podjetje iz posebnih sektorjev lahko povzroči povečanje EBITDA na največ 0. 

* EBITDA je vsota celotnega dobička (AOP182) ali celotne izgube (AOP183) in finančnih odhodkov iz obresti (AOP167) ter amortizacije (AOP145). Upravičenec EBITDA oceni in naknadno dokazuje letno na podlagi računovodskih izkazov najkasneje do 30. aprila 2024 za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023. Če se v postopku revizije računovodskih izkazov ugotovijo nepravilnosti, ki vplivajo na izračune, se poračuni izvršijo najkasneje do 30. septembra tekočega leta za preteklo leto.

Upravičeno obdobje in upravičeni stroški

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023. Upravičeni stroški so stroški nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Elektronska oddaja vlog preko spletne aplikacije

Upravičenci bodo pomoč za gospodarstvo uveljavljali tako, da bodo oddali elektronsko vlogo preko spletne aplikacije, ki jo bo vzpostavila javna agencija SPIRIT Slovenija.

Spletna aplikacija za oddajo vlog bo vzpostavljena do 13. februarja 2022, prav tako natančna navodila za oddajanje vlog.

V vlogi bo upravičenec določil vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč in navedel podatek o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje, ki bo izračunana s pomočjo spletnega kalkulatorja, objavljenega na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.

Rok za oddajo vlog bo 28. februar 2023 do 12:00 ure.

Višina subvencije

Osnova za izračun subvencije je tisti del cene za energente v letu 2023, ki presega 1,5-kratnik povprečja cen za energente iz 2021.

Višina subvencije je odvisna od vrste pomoči, in znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov, in sicer:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 2 milijona evrov.
 • osnovna posebna pomoč za podjetja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 4 milijone evrov.
 • posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 100 milijonov evrov.
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, znaša 65 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 50 milijonov evrov.
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov, največ 150 milijonov evrov pomoči.

Z zakonom je določena najvišja možna zgornja cena na enoto energenta v letu 2023, ki jo upravičenec lahko uveljavlja. To je 510 evrov na MWh pri elektriki in 160 evrov na MWh pri zemeljskem plinu. Hkrati je določena najnižja cena na enoto energenta v letu 2023, in sicer 150 evrov na MWh pri elektriki in 79 evrov na MWh pri zemeljskem plinu.

POMEMBNO: Upravičenec lahko v okviru tega zakona uveljavlja le eno vrsto pomoči za gospodarstvo.

Izplačilo pomoči

Prvo izplačilo bo izvedeno do vključno 31. marca 2023 za obdobje od 1. januarja 2023 do vključno 31. marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 pa se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec.

Za izplačila v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023 se upošteva korekcijski postopek, kar pomeni, da se poračun izvede v letu 2024..

Izplačilo bo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Upravičenec je za vsak mesec upravičenega obdobja upravičen do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja.

Do 28. februarja 2024 se upravičencem izplačajo tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči oziroma razlika do skupne višine pomoči, do katere je upravičen upravičenec, vendar največ do ocenjene višine pomoči, ki izhaja iz oddane vloge, za celotno upravičeno obdobje.

Če skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev iz predloženih vlog presega 850 milijonov evrov, se višina pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev sorazmerno zniža do skupne višine 850 milijonov evrov.

Odgovori na vprašanja

Vprašanja sprejemamo na e-naslov: energenti2023@spiritslovenia.si. Na posamezna vprašanja ne bomo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Na vprašanja, vezana na ukrepe za ohranitev delovnih mest in likvidnostne ukrepe, ne odgovarjamo, V zvezi s tem se obrnite na pristojne organe (ZRSZ ter SPS oz. JSRR).

Povezava na besedilo zakona