SRIP Tovarne Prihodnosti

Javni razpis BIZI likvidnost energija

Slovenski regionalno razvojni sklad je na svoji spletni strani objavil javni razpis BIZI likvidnost energija. Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe oziroma izgube energije.

Vlagatelji so lahko subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah (pravna oseba: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba; fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost; subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, zadruga).

Višina posojila je od 80.000 evrov do 500.000 evrov.

Upravičeni stroški so oprema in druga opredmetena sredstva, neopredmetena sredstva ter obratni stroški.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda oziroma storitve, zmanjšanje porabe energije, izdelavo razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001 ter povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v skupni rabi energije.

Oddaja vloge je elektronska, preko aplikacije eRsklad. Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisa od 8. aprila 2024 do 17. maja 2024 oziroma do porabe sredstev.

Več o razpisu je dostopno na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada>>