SRIP Tovarne Prihodnosti

Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko – Šaleški premogovni regiji

Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in Savinjsko-Šaleške premogovne regije (v nadaljnjem besedilu: SAŠA premogovna regija) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Cilji, h katerim prispeva javni razpis, so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji,
  • zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv,
  • večje število (tujih/domačih) investicij v premogovni regiji,
  • diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest.

Razpisana vrednost javnega razpisa znaša največ 68.700.000,00 EUR, pri čemer gre za namensko podporo za sofinanciranje v postopku javnega razpisa izbranih operacij prijaviteljev.

1. rok za oddajo vlog je 1. 7. 2024,

2. rok za oddajo vlog je 2. 12. 2024.

Razpisna dokumantacija bo objavljena v kratkem.

Dodatne informacije>>