1. Delavnica za koordinatorje SRIP ToP

Leto na domačem terenu začenjamo z izvedbo akcijskih načrtov in sicer najprej z izobraževanjem koordinatorjev vertikalnih verig vrednosti in horizontalnih omogočitvenih tehnologij.
Predsednik Programskega sveta dr. Aleš Hančič in direktor Rudi Panjtar sta 23. 1. 2017 na  1. izobraževanju koordinatorjev SRIP ToP  zbranim predstavila naloge organov odločanja s poudarkom na poslanstvu in odgovornosti Programskega sveta  ter odločilni vlogi koordinatorjev.
Direktor je predstavil finančni okvir 2. faze razpisa v obdobju 2018-2020 ter okvirne naloge v letu 2018. Predstavil je tudi orodje za sodelovanje Bitrix24, ki ga bodo uporabljali koordinatorji in člani.  Orodje vključuje prvenstveno podporo za vodenje projektov, CRM in vodenje dokumentacije. Orodje so koordinatorji tudi praktično preskusili.
Dr.Hančič je predstavil primer projekta skupnega razvoja in  način vodenja projekta v okviru SRIP ToP.
Koordinatorji so dobili naloge za  pripravo prvega mreženja  članov svojih področij v mesecu februarju 2018.

Predstavitve z dogodka:
Predstavitev 2.faze razpisa
Predstavitev organov upravljanja SRIP ToP

 

Srečanje s francoskim grozdom Systematic

23. januarja 2018 smo se srečali s predstavnico velikega francoskega grozda Systematic in predstavili SRIP Tovarne prihodnosti.  Srečanje je organiziral Center za tehnološki transfer pri IJS v sodelovanju z Direktoratom za gospodarsko in javno diplomacijo pri Ministrstvu za zunanje zadeve.
Dogovarjamo se za sodelovanje med obema grozdoma in sicer na področju organizacije, poslovnih praks in poslovnih modelov grozda.
Poleg tega vidimo možnost sodelovanja na posameznih tehnologijah tovarn prihodnosti, ki so vezane predvsem na digitalizacijo in digitalno transformacijo ter robotiko in sicer tako na akademsko-znanstveni ravni kot na ravni  konretnega sodelovanja, v katerega se bodo vključila v kasnejši fazi tudi podjetja, ki so naši člani.
To sodelovanje vidimo tudi v možnosti skupnega sodelovanja v konzorcijskih prijavah na EU razpise s tega področja.  O nadaljnem poteku in možnostih sodelovanja vas bomo seveda obveščali .

Več o grozdu Systematic lahko najdete na tej povezavi.

Delavnica : Kako pripraviti projekt za JR »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)

SRIP Tovarne prihodnosti v sodelovanju z APR d.o.o. za svoje člane organizira  brezplačno delavnico

Kako pripraviti projekt za JR »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)«

Delavnica je namenjena predstavitvi razpisa ter mreženju in oblikovanju konzorcijev. Delavnico bomo izvedli

v četrtek, 25. 1. 2018 ob 13. uri

v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana.

Na delavnici vam bodo strokovnjaki svetovalnega podjetja APR d.o.o. v sodelovanju z SRIP ToP predstavili javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6), ter z vami delili napotke, kako napisati uspešno prijavo.

Agenda dogodka:

13:00 – 14:30    Predstavitev razpisa
14:30 – 15:30    Predstavitev podjetij
15:30 – 16:30    Mreženje

Glavne značilnosti razpisa:

– Na razpolago je 45 mio €, vsako področje (SRIP) bo dobilo vsaj en projekt – povprečno trije  do štiri projekti na SRIP.
– Sofinanciranje od 25% do 80% glede na vrsto raziskav in glede na velikost podjetja.
– Konzorciji so lahko majhni, vendar v vsakem mora biti vsaj eno  malo oz.srednje podjetje (MSP).
RO so lahko članice konzorcija ali podizvajalke
– Rok za oddajo je 2.3.2018.

Po predstavitvi razpisa bo čas za kratko predstavitev podjetij, ki iščejo partnerje za prijavo razpisa.  Vsaka predstavitev bo trajala 2-3 minute.

Po predstavitvah podjetij bo čas za mreženje in oblikovanje konzorcijev. V kolikor iščete partnerje in bi želeli predstaviti svoje podjetje nam prosim sporočite najkasneje do 23.1.2018.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na naslov ctop@ijs.si najkasneje do torka, 23.1.2018.

Vljudno vabljeni!

Digitalizacija prinaša konkurenčnost

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je predstavila izsledke raziskave  o digitalizaciji v slovenski industriji, pri kateri so sodelovali tudi člani SRIP ToP.  Raziskava je pokazala, da se je opazno povečalo zavedanje podjetij o pomenu digitalizacije pri povečanju njihove konkurenčnosti.
Za dosego cilja, tj. digitalna preobrazba slovenske industrije, je nujno sodelovanje države, predvsem na področju izobraževanja in zagotavljanja spodbudnega gospodarskega okolja.

 Pametna, digitalizirana podjetja niso več zgolj skice na papirju, temveč jih vse več tudi že deluje v praksi. Četrta industrijska revolucija tako ne predstavlja zgolj vpeljave informacijsko-komunikacijskih tehnologij v proizvodnjo, ampak popolno spremembo procesov v podjetjih z uvedbo digitalizacije na vse ravni poslovanja, od procesov zaposlovanja, do procesov dobave in nenazadnje do procesov odločanja. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so pri tem zgolj podlaga za združitev vseh procesov, ki tečejo v podjetjih, na en skupni imenovalec. Osrednja točka združevanja procesov ostaja človek. Slovenska podjetja so po trenutnih primerljivih podatkih v digitalizacijo že vstopila, a kljub temu kot država zaostajamo.

Predsednica slovensko-nemške gospodarske zbornice ga. Rantzen  je predstavila izsledke raziskave in posebno zanimivo  primerjavo z raziskavama  med letoma 2016 in 2017.

Udeleženci okrogle mize 

Po zaključku predstavitve rezultatov je sledila okrogla miza, kjer je dr. Igor Kopač spregovoril o izzivih, ki jih prinašajo tovarne prihodnosti, med drugim o sodelovanju med znanostjo in industrijo.

Izsledki raziskave 2017 

 

Objavljen razpis MIZŠ- “Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Stem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo
učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov(operacij), ki bodo izkazovali:
– koncentracijo znanja in kompetenc,
– znanstveno in tehnološko odličnost,
– tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
– zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
– trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.
Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

Predvidena skupna višina sredstev za javni razpis je do 45 milijonov EUR (do 31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 13.819.644,32 EUR kohezijska regija Zahodna Slovenija).
Projekti, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020«.

Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so sklenili konzorcijsko pogodbo. Vsa podjetja, ki sodelujejo v konzorciju,  morajo biti registrirana za raziskovalno dejavnost na dan izdaje razpisa.
A)
najmanj  1 podjetje (MSP) in najmanj 1 raziskovalna organizacija
B) najmanj dve lastniško nepovezani podjetji , ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost  ( od tega najmanj eno MSP) ter raziskovalne organizacije kot zunanji izvajalci v obsegu 30% vrednosti projekta.

Priznani strošek raziskovalne ure raziskovalca (brez DDV) znaša 21 EUR, priznani stroški tehnične podpore pa 14 EUR. Za posredne upravičene stroške se prizna pavšal v višini 25%.

Pri izvajanju projektov bosta v okviru posameznih faz sofinancirani dve raziskovalni stopnji raziskav, 1. industrijske raziskave od TRL 3-4 in 2. eksperimentalni razvoj od TRL 5-6, in sicer po naslednjih intenzivnostih pomoči in glede na velikost podjetja:

Industrijske raziskave (višina subvencioniranja)
Mikro ali malo podjetje (osnovno 70%, največ 80%)
Srednje podjetje ( osnovno 60%, največ 75%)
Veliko podjetje (osnovno 50%, največ 65%)

Eksperimentalni razvoj (višina subvencioniranja)
Mikro ali malo podjetje (osnovno 45%, največ 60%)
Srednje podjetje ( osnovno 35%, največ 50%)
Veliko podjetje (osnovno 25%, največ 40%)

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica,
2. popolnost vloge,
3. ustreznost konzorcijskih partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo,
4. zaprta finančna konstrukcija prijavljenega projekta,
5. skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije o razpisu so objavljene spletni strani ministrstva. Vaša vprašanja glede razpisa nam lahko sporočite na naš elektronski naslov.

Nudimo vam tudi pomoč in podporo v  primeru, da imate razvojno idejo in iščete partnerje za njeno realizacijo. Prosimo, da predhodno izpolnete obrazec Predlog razvoja, da vam lahko hitro in učinkovito pomagamo.