Srečanje Delovne skupine vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

Ljubljana, 19. 4. 2019 – Danes je zasedala Delovna skupina vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo vodi državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Nevenka Ribič. Njeni člani, državni sekretarji, so obravnavali dosedanji napredek pri izvajanju S4 in ugotovili, da je v prvih treh letih njenega izvajanja, od leta 2016 do 2018, prišlo do opaznega kvalitativnega napredka pri delovanju inovacijskega ekosistema. Člani skupine so se tudi strinjali, da je bilo na osnovi S4 spodbujenih veliko uspešnih projektov in sodelovanj, še posebej med podjetji in institucijami znanja. Zasluge za to imajo tudi Strateško razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP).

Delovna skupina med drugim ugotavlja, da je glede na globalne transformacijske procese (digitalizacija, avtomatizacija) dinamika naložb v modernizacijo, raziskave, razvoj in inovacije, razvoj novih kompetenc in preostale dele svežnja ukrepov S4, ne glede na 936 milijonov evrov dodeljenih sredstev, še vedno prepočasna. Izvajanje S4 je zato v naslednjem obdobju treba še poglobiti in pospešiti.
Skupina je posebno pozornost namenila tudi dolgoročnemu napovedovanju potreb po kadrih ter odzivnemu sistemu izobraževanja, kjer je bilo ugotovljeno, da predstavlja predpogoj za uspeh ostalih stebrov S4. Državni sekretarji so obravnavali in potrdili tudi spremembe dveh akcijskih načrtov Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, in sicer Tovarne prihodnosti in Materiali kot končni produkti, MATPRO. V okviru prvega je bila znotraj obstoječega prioritetnega tehnološkega področja ‘Razvoj sodobnih orodij in gradnikov za vodenje in nadzor sistemov in procesov’ dodana nova produktna smer ‘gradniki in storitve za lokalizacijo in navigacijo avtonomnih vozil v notranjih industrijskih prostorih’. V okviru akcijskega načrta SRIP-a MATPRO pa se je področje ‘Visoko-trdnostna jekla in njihovo preoblikovanje’ osredotočilo zgolj na lahke konstrukcije, pri čemer je ključnega pomena optimizacija tehnologij modeliranja procesov. Zato je bilo dodatno pri fokusnem področju ‘Tehnologije’ dodano novo področje skupnega razvoja in sicer ‘Modeliranje procesov izdelave materialov’.
SVRK bo informacijo o izvajanju S4 posredovala tudi v seznanitev Vladi RS.

Posvet o uporabi umetne inteligence v industriji

Dolenjska gospodarska zbornica je v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti in Fakulteto za informacijske  študije 4. aprila 2018 organizirala  11.posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov v Novem mestu na temo umetne inteligence.  Dr.Marko Grobelnik (IJS) je predstavil osnovna izhodišča in koncepte umetne inteligence, dr. Marko Šimic(FS) njeno uporabo v pametnih tovarnah, dr.Andrej Debenjak(Cosylab)  je predstavil uporabo zdravstvu, pospeševalnikih delcev in Valerij Grašič(Iskratel) njeno uporabo pri napovedovanju potrebne razpoložljivosti operaterjev v sistemu obveščanja (112).  Predstavnik podjetja Comtrade je predstavil rešitev za velika podatkovna skladišča, dr. Miha Glavan (IJS) pa je predstavil S3 iniciativo AI+HMI, kjer Slovenijo zastopa SRIP Tovarne prihodnosti. Mag. Marko Bohar (GZS) in Rudi Panjtar(IJS) sta predstavila SRIP ToP, koncept pametnih tovarn in področja uporabe umetne intelligence v industrijskih okoljih. Dogodka se je udeležilo 60 udeležencev.

Predstavnik SRIP ToP prisoten na generalni skupščini EFFRA – European Factories of the Future Research Association

SRIP Tovarne prihodnosti je bil na tej skupščini tudi formalno sprejet med člane združenja. Dr. Gregor Dolanc, ki se je udeležil skupščine v imenu SRIP ToP, je na kratko predstavil SRIP ToP, povedal kaj nudimo ter predstavil naše interese. Glavna tema pogovora v dopoldanskem času je bila priprava novega akcijskega načrta za nov program Horizon Europe, ki bo nasledil Horizon 2020. Gre za evolucijo dosedanjega programa, večjih sprememb ni predvidenih. V središču bo še vedno digitalizacija. Dokumentacija in postopki so v fazi priprave, SRIP ToP bo skušal doseči, da bo lahko sodeloval pri pripravi vsebin.  Okvirni dokument z izhodišči pa je dosegljiv na tej povezavi.

Prijava na projekte za leto 2019 ni več mogoča, saj je večina rokov za prijavo že pretekla, nove priložnosti pa  bodo v letu 2020. V Bruslju  bo 22 in 23. 5. 2019 bo dogodek: Factories of the Future Community Days ,kjer bomo izvedeli več podatkov o nadaljnji aktivnosti EFFRA.

Kot eden od glavnih problemov je bil izpostavljen nizek odstotek odobrenih projektov (cca. 10 %). Trenutno pametne rešitve ni na vidiku, ena od idej je uvedba dvofaznih postopkov prijave, s čimer bi zmanjšali izgubo časa vloženega v pripravo neuspešnih prijav.

Popoldanskemu delu zasedanja skupščine se je pridružila ga. Signe Ratso, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije. O programu Horizon Europe je predvsem poudarila to, da bo pri ocenjevanju prijav več poudarka na ocenah učinka (predvsem na tržni eksploataciji in tudi drugih komponentah).

Kot problem obstoječega in preteklih programov je navedla nezadostne oz. neustrezne rezultate. Izrecno je poudarila problematiko vprašanje spola – zadostno vključevanje žensk. Podala je ugodno mnenje o novem EFFRA programu, posebej všeč ji je bil termin ”co-creation”, ki se pojavlja v kazalu dokumenta.

Obisk v podjetju Plastika Skaza d.o.o.

Osebni stik  je tisto, ki nas in naše člane najbolj povezuje, zato izvajamo obiske naših članov po Sloveniji.

Na povabilo koordinatorke SRIP ToP dr. Branke Vitužnik, vodja razvoja in inovacij v podjetju Plastika Skaza d.o.o. , je direktor SRIP ToP Rudi Panjtar obiskal podjetje.

V pogovoru z vodjem proizvodnje dr. Robertom Agničem in  koordinatorko je bila izpostavljena usmeritev podjetja v digitalizacijo proizvodnje z uvajanjem pametnih strojev, robotov, pametnih orodij, programske opreme  ter drugih elementov v skladu s standardi in dobrimi praksami industrije 4.0.
Ravno tako je bila izpostavljena razvojna naravnanost podjetja, ki ima lastno registrirano razvojno skupino za področje polimernih materialov  z 9 devetimi registriranimi raziskovalci in jasno vizijo razvoja.
Sodelovanje vidijo predvsem v pomoči pri postopnem uvajanju tehnologij industrije 4.0 ter v sodelovanju v konzorcijih za javne razpise s področja razvoja. Sogovorniki so poudarili, da bi SRIP-i  in posledično njihovi člani morali imeti  večji vpliv tudi pri  razpisnih pogojih na javnih razpisih.
Po razgovoru smo si ogledali še proizvodne zmogljivosti v novih proizvodnih prostorih.

Najbolj mi je v spominu ostal moto, napisan ne enem od zidov podjetja, ki spodbuja  inovacijsko naravnost na vseh področjih  dela :”
Pogumni ne iščejo priložnosti, ampak jih ustvarjajo! 

                                                                                                                    Rudi Panjtar

 

Predstavniki SRIP ToP na obisku na Bavarskem

V organizaciji Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko smo zainteresirani predstavniki SRIP-ov udeležili  dvo-dnevnega srečanja z  bavarskimi grozdi  v terminu od 31.1.2018 do 2.2.2018 na Bavarskem.

Prvi dan smo se v Ausburgu predstavili grozdu  Mehatronika in avtomatizacija (Cluster Mechatronik & Automation).
Gostitelji so nam predstavili področja grozda, organiziranost ter storitve za člane ter poslovni model.  Glede na širino področij , ki jih grozd pokriva , je zanimiv za vse SRIP-e, ki so kakorkoli povezani z industrijo, pametnimi mesti, pametnimi domovi in krožnim gospodarstvom. Navezali smo stike z vodstvom in se dogovorili, da poskušamo v naslednjem koraku najti področja, kjer bi lahko sodelovali ter za sodelovanje navdušiti tudi podjetja na obeh straneh.
Na naši strani (SRIP ToP) smo izrazili tudi željo po prikazu delujočih dobrih praks industrije 4.0 pri njihovih članih  in možnost prenosa izobraževanj o temah industrije 4.0 v naše okolje po sistemu “Train the trainer”.
Kontaktne osebe: 
Heiko Bartschat, CEO
Alexander Schäferling , odgovoren za internacionalizacij

Drugi dan smo se v Nürnbergu udeležili predstavitev grozdov, ki so združeni pod krovno organizacijo Bayern Innovativ.  Svoje delovanje in organiziranost so nam predstavili grozdi Energy, Automotive, New Materials.  Poudarili so možnost nastopa na njihovih sejmih ( npr. kot partnerska država , ipd..).
Predstavili smo jim našo ponudbo in navezali stike z vodji posameznih grozdov. V naslednjih mesecih bomo detajlno pregledali ponudbo teh grozdov in poskušali najti področja, kjer lahko ponudimo naše izdelke, storitve ali skupni razvoj.
Kontaktne osebe:
Energy – Mr. Bartl, CEO
Automotive – Mr. Czuday, Manager
New Materials – Mr. Konrad, CEO

Nato smo se vrnili v Augsburg, kjer smo srečali z Umwelt Cluster Bayern Po predstavitvi njihove dejavnosti smo predstavili možnosti sodelovanja. Na področju tovarn prihodnosti smo izpostavili predvsem senzorje, nove materiale, robotizacijo sortirnic odpadkov in načrtovanje ekološkega odtisa novega izdelka, tehnologije.
Kontaktna oseba:
Laura Jantz, M.A. Manager Projects & International Affairs

Vsi naši sogovorniki so poudarjali, da obstaja veliko možnosti za sodelovanje. Kot najhitrejšo  pot vidijo možnost medsebojnega sodelovanja v projektih Interreg AlpineSpace v obdobju 2018- 2020.
Dobili smo mnogo idej, kako v SRIP-ih članom ponuditi storitve na način, kot to delajo naši nemški kolegi.

Posebej pa se zahvaljujemo se Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko za njihov izreden angažma, odlično organizacijo in usklajevanje z gostitelji ter  odlično sodelovanje pri predstavitvah.

Srečanje s francoskim grozdom Systematic

23. januarja 2018 smo se srečali s predstavnico velikega francoskega grozda Systematic in predstavili SRIP Tovarne prihodnosti.  Srečanje je organiziral Center za tehnološki transfer pri IJS v sodelovanju z Direktoratom za gospodarsko in javno diplomacijo pri Ministrstvu za zunanje zadeve.
Dogovarjamo se za sodelovanje med obema grozdoma in sicer na področju organizacije, poslovnih praks in poslovnih modelov grozda.
Poleg tega vidimo možnost sodelovanja na posameznih tehnologijah tovarn prihodnosti, ki so vezane predvsem na digitalizacijo in digitalno transformacijo ter robotiko in sicer tako na akademsko-znanstveni ravni kot na ravni  konretnega sodelovanja, v katerega se bodo vključila v kasnejši fazi tudi podjetja, ki so naši člani.
To sodelovanje vidimo tudi v možnosti skupnega sodelovanja v konzorcijskih prijavah na EU razpise s tega področja.  O nadaljnem poteku in možnostih sodelovanja vas bomo seveda obveščali .

Več o grozdu Systematic lahko najdete na tej povezavi.