Znani so rezultati javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Za javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki je bil  objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/17, z dne 30.6.2017  je bilo za 1. odpiranje v letu 2017  razpisanih 30.000.000,00 EUR sredstev. Na javni razpis je pravočasno prispelo 191 vlog  v skupni vrednosti predlaganega sofinanciranja 59.312.486,00 EUR.
Za sofinanciranje je odobrenih 83 vlog v skupni vrednosti 27.842.618,60 EUR.

Za področje SRIP Tovarne prihodnosti je bilo odobrenih 12 projektov v znesku sofinanciranja  3.375.118 EUR, kar nas po uspešnosti med SRIP-i uvršča na drugo mesto.

Nerazdeljena sredstva, za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija v višini 1.850.818,83 EUR ter za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija  v višini 306.562,57 EUR, se prenesejo v drugo odpiranje, za katerega je oddaja vlog 11.5.2018.

Prikaz števila odobrenih projektov po posameznih SRIPih

 

Prikaz razporeditve sredstev po posameznih SRIPih

 

Bolj natančne podatke o rezultatih razpisa po posameznih projektih in njihovih nosilcih najdete na  tej povezavi .

 

 

 

 

 

Delavnica : Kako pripraviti projekt za JR »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)

SRIP Tovarne prihodnosti v sodelovanju z APR d.o.o. za svoje člane organizira  brezplačno delavnico

Kako pripraviti projekt za JR »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)«

Delavnica je namenjena predstavitvi razpisa ter mreženju in oblikovanju konzorcijev. Delavnico bomo izvedli

v četrtek, 25. 1. 2018 ob 13. uri

v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana.

Na delavnici vam bodo strokovnjaki svetovalnega podjetja APR d.o.o. v sodelovanju z SRIP ToP predstavili javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6), ter z vami delili napotke, kako napisati uspešno prijavo.

Agenda dogodka:

13:00 – 14:30    Predstavitev razpisa
14:30 – 15:30    Predstavitev podjetij
15:30 – 16:30    Mreženje

Glavne značilnosti razpisa:

– Na razpolago je 45 mio €, vsako področje (SRIP) bo dobilo vsaj en projekt – povprečno trije  do štiri projekti na SRIP.
– Sofinanciranje od 25% do 80% glede na vrsto raziskav in glede na velikost podjetja.
– Konzorciji so lahko majhni, vendar v vsakem mora biti vsaj eno  malo oz.srednje podjetje (MSP).
RO so lahko članice konzorcija ali podizvajalke
– Rok za oddajo je 2.3.2018.

Po predstavitvi razpisa bo čas za kratko predstavitev podjetij, ki iščejo partnerje za prijavo razpisa.  Vsaka predstavitev bo trajala 2-3 minute.

Po predstavitvah podjetij bo čas za mreženje in oblikovanje konzorcijev. V kolikor iščete partnerje in bi želeli predstaviti svoje podjetje nam prosim sporočite najkasneje do 23.1.2018.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na naslov ctop@ijs.si najkasneje do torka, 23.1.2018.

Vljudno vabljeni!

Objavljen razpis MIZŠ- “Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Stem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo
učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov(operacij), ki bodo izkazovali:
– koncentracijo znanja in kompetenc,
– znanstveno in tehnološko odličnost,
– tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
– zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
– trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.
Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

Predvidena skupna višina sredstev za javni razpis je do 45 milijonov EUR (do 31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 13.819.644,32 EUR kohezijska regija Zahodna Slovenija).
Projekti, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020«.

Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so sklenili konzorcijsko pogodbo. Vsa podjetja, ki sodelujejo v konzorciju,  morajo biti registrirana za raziskovalno dejavnost na dan izdaje razpisa.
A)
najmanj  1 podjetje (MSP) in najmanj 1 raziskovalna organizacija
B) najmanj dve lastniško nepovezani podjetji , ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost  ( od tega najmanj eno MSP) ter raziskovalne organizacije kot zunanji izvajalci v obsegu 30% vrednosti projekta.

Priznani strošek raziskovalne ure raziskovalca (brez DDV) znaša 21 EUR, priznani stroški tehnične podpore pa 14 EUR. Za posredne upravičene stroške se prizna pavšal v višini 25%.

Pri izvajanju projektov bosta v okviru posameznih faz sofinancirani dve raziskovalni stopnji raziskav, 1. industrijske raziskave od TRL 3-4 in 2. eksperimentalni razvoj od TRL 5-6, in sicer po naslednjih intenzivnostih pomoči in glede na velikost podjetja:

Industrijske raziskave (višina subvencioniranja)
Mikro ali malo podjetje (osnovno 70%, največ 80%)
Srednje podjetje ( osnovno 60%, največ 75%)
Veliko podjetje (osnovno 50%, največ 65%)

Eksperimentalni razvoj (višina subvencioniranja)
Mikro ali malo podjetje (osnovno 45%, največ 60%)
Srednje podjetje ( osnovno 35%, največ 50%)
Veliko podjetje (osnovno 25%, največ 40%)

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica,
2. popolnost vloge,
3. ustreznost konzorcijskih partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo,
4. zaprta finančna konstrukcija prijavljenega projekta,
5. skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije o razpisu so objavljene spletni strani ministrstva. Vaša vprašanja glede razpisa nam lahko sporočite na naš elektronski naslov.

Nudimo vam tudi pomoč in podporo v  primeru, da imate razvojno idejo in iščete partnerje za njeno realizacijo. Prosimo, da predhodno izpolnete obrazec Predlog razvoja, da vam lahko hitro in učinkovito pomagamo.