Dosežek raziskovalcev Instituta ”Jožef Stefan” na Mednarodni razstavi inovacij ARCA

Med 17. in 19. oktobrom 2019 je v Zagrebu potekala 17. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2019, na kateri so v številčni mednarodni zasedbi razstavljavcev in inovatorjev sodelovali tudi partnerji slovenskega konzorcija KTT (Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo).

Prizadevanja in dosežki konzorcija so bili prepoznani s podelitvijo štirih medalj. Poleg zlate (prof. dr. Darko Goričanec, Univerza v Mariboru) in srebrne medalje (Viktor Jejčič, Igor Škerjanc, Edvard Sojer, Kmetijski inštitut Slovenije), sta bili podeljeni tudi bronasti medalji raziskovalcem Instituta ”Jožef Stefan”:

  • Gregor Primc, Miran Mozetič, Alenka Vesel: Real time measurement of radicals in industrial plasma devices for surface modification
  • Alenka Vesel, Miran Mozetič, Rok Zaplotnik, Gregor Primc in drugi: Device and method for producing UV radiation

Bronasta medalja je bila podeljena za inovativni senzor za sprotno merjenje gostote atomov v industrijskih plazemskih reaktorjih, ki se uporabljajo za krojenje površinskih lastnosti obdelovancev. Plazemske tehnologije sodijo med ključne omogočitvene tehnologije v Slovenski strategiji pametne specializacije (S4). Tehnologije so ključnega pomena za četrto industrijsko revolucijo (Industrija 4.0), vendar plazemske naprave, ki se trenutno uporabljajo, še ne dosegajo standardov Industrije 4.0 zaradi preprostega dejstva, da se parametri plazme nenačrtovano spreminjajo med obdelavo izdelkov. Bodoči plazemski reaktorji bodo opremljeni s senzorji, ki bodo omogočili avtomatično prilagajanje procesnih parametrov. Takih senzorjev trenutno še ni, tako da inovativna rešitev zapolnjuje vrzel v instrumentariju za plazemske tehnologije.

Druga bronasta medalja je bila podeljena za razvoj inovativnega vira ultravijolične (UV) svetlobe. Taka svetloba je nepogrešljiva v različnih primerih, na primer za hladno razkuževanje, čiščenje vode, zamreževanje polimerov in fotokemične sinteze. Resna pomanjkljivost živosrebrnih svetilk, ki se trenutno množično uporabljajo, je nezdružljivost z visokimi ekološkimi standardi, tako da se bodo živosrebrne svetilke počasi opustile v Industriji 4.0. Inovativne izvire UV svetlobe, ki temeljijo na vzbujanju SO radikalov, je za razliko od živosrebrnih svetilk ali UV LED izvirov te svetlobe mogoče izdelati v domala poljubni velikosti.

Pri poučevanju robotike v osnovni šoli prekašamo tudi Fince

 

Na povabilo Evropske komisije so se predstavniki Podjetniškega inkubatorja Kočevje in OŠ Zbora odposlancev udeležili strokovnega posveta na Finskem. Tema posveta je bila vpeljava robotike v redne šolske programe. Udeleženci so predstavljali dobre prakse uspešnega uvajanja robotike v šole in kako to povezati z gospodarstvom. Slovenijo so s svojo prakso tokrat zastopali naši Kočevci.

V Poriju na Finskem so tako 11. oktobra 2019 udeleženci iz Italije, Nemčije, Belgije, Portugalske, Španije, Romunije, Finske in Slovenije prikazali primere dobrih praks uvajanja temeljnih znanj industrije 4.0. v šolske programe.  V okviru projekta “KUBO roboti v slovenskih osnovnih šolah”, podprt tudi s strani SRIP Tovarne prihodnosti, so se povabila udeležili Marko Stijepić in Jernej Kalan iz Podjetniškega inkubatorja Kočevje ter Nina Ivančič, učiteljica OŠ Zbora odposlancev.

Delavnico je organizirala vodja enote za napredne tehnologije, grozde in socialno ekonomijo pri Evropski komisiji, saj moramo kot Evropa sistemsko spodbujati izobraževanje robotike na nivoju osnovnih in srednjih šol.

“Med vabljenimi je potekala razprava, kako premagati sedanje ovire in spodbuditi sodelovanje med industrijo in šolami, da bi okrepili uvajanje robotike za mlade po vsej Evropi,” je povedal Marko Stijepić. “Celo Finci so ugotavljali, da smo primer dobre prakse za uvajanje robotike za učence do 5. razreda osnovne šole, kjer izobražujemo celotne generacije.”

Z uvajanjem robotike v šole je Podjetniški inkubator Kočevje pričel s prihodom tovarne robotov YASKAWA. Navezali so stike s podjetjem KUBO iz Danske, ker so s tem želeli tudi sami prispevati k razvoju na Kočevskem. V lanskem šolskem letu so tako izvedli  pilotni projekt uvajanja robotike in programiranja v prvo triado osnovne šole na OŠ Zbora odposlancev. Cilj projekta je bil povezovanje robotike in šolskega sistema s potrebami gospodarstva. Hkrati je potekalo tudi izobraževanje za celotno generacijo četrtošolcev z roboti Lego WeDo 2.0. Tako učenci kot učitelji so bili nad  izvedbo delavnic navdušeni.  Na podlagi pozitivnih odzivov je inkubator z vsemi kočevskimi osnovnimi šolami  letos junija podpisal sporazum o sodelovanju na področju uvajanja temeljnih znanj industrije 4.0 v osnovnošolske programe. S tem so se med ostalim zavezali za usposabljanje učiteljev za samostojno poučevanje robotike in programiranja, ki se v tem šolskem letu že uresničuje.

KUBO roboti so zanimivi, poučni in primerni za otroke v prvi triadi. “Otroci programirajo brez računalnika, pametnih telefonov in tablic, spoznavajo programski jezik ter ob tem spodbujajo domišljijo  ter kreirajo zgodbe s pomočjo barvitega KUBO platna – zemljevida mesta” pojasnjuje Jernej Kalan, mentor iz Podjetniškega inkubatorja Kočevje ter dodaja, da je smiselno, da se otroci z osnovami programiranja srečajo že zgodaj. Ključ do uspešnega uvajanja robotike v šole pa leži v motiviranih učiteljih.

Nina Ivančič, učiteljica razrednega pouka, dodaja: “Poučevanja KUBO robotike sem se priučila v nekaj urah, saj imamo pri izvajanju programa celovito podporo, kar je ključnega pomena. Največji izziv mi predstavlja kombiniranje programiranja robotov in medpredmetnega povezovanja znotraj učnega načrta, kar so udeleženci izpostavili kot ključni izziv v okviru posveta na Finskem.”

Projekt KUBO v Sloveniji je plod obiska slovenskih robotikov v Odensee na Danskem v letu 2018, ki so ga organizirali MZZ, SPIRIT in SRIP ToP.  SRIP ToP je finančno podprl šolanje učiteljev, ki bodo delovali kot mentorji programa KUBO v svojih sredinah, ekipa Podjetniškega Inkubatorja Kočevje pa projekt razširja na celotno Slovenijo.

 

Odlična ocena  delovanja SRIP ToP  s strani evalvatorjev  

Na osnovi predloga metodologije za spremljanje in vrednotenje poslovnega modela Strateških  razvojno- inovacijskih partnerstev (SRIP), ki ga je raziskovalna skupina CRP SRIP oblikovala v prvi polovici leta 2018 ter testiranju le-tega na izbranih SRIPih, je raziskovalna skupina v aprilu in maju 2019 opravila v skladu z dogovorom z naročniki vmesno vrednotenje devetih SRIPov. Osredotočili so se na spremljanje delovanja SRIPov v obdobju od ustanovitve do konca 2018, izjemoma so vključili še dogajanja v prvih mesecih 2019. Naloga evalvatorjev je bila predvsem identificirati trende in na tej podlagi oceniti, kako se instrument razvija in ali deluje v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev pametne specializacije.  V fazi spremljanja so tako sledili, kako so SRIPi naslavljali naslednje kriterije:

  • Doseganje ciljev iz akcijskega načrta.
  • Napredek pri spodbujanju skupnega razvoja in storitev še posebej pri  povezovanju in razvoju skupnih RRI iniciativ za razvoj in trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev.
  • Obseg uvajanja horizontalnih omogočitvenih tehnologij v vertikalne verige vrednosti.
  • Dejansko realizirane tržne manifestacije, ki izhajajo iz skupnih aktivnosti oz. intenzivnost in kvaliteta  skupnih aktivnosti, ki vodijo k tržnim manifestacijam.
  • Uspešnost internacionalizacije in vključevanja v mednarodne verige vrednosti.

SRIP Tovarne prihodnosti se je kljub svoji velikosti in kompleksnosti IZKAZAL KOT NADPOVPREČNO USPEŠEN V SKORAJ VSEH KATEGORIJAH OCENJEVANJA . To je rezultat uspešnega dela programske pisarne, vseh upravičencev, enotnega in konstruktivnega delovanja upravnega odbora ter prispevku  in zagnanosti koordinatorjev HOM in VVV in seveda veliki podpori članov, ki so prepoznali DODANO VREDNOST SODELOVANJA.

Pred nami so novi izzivi, doseženi rezultati pa so velika vzpodbuda za  nadaljnje delo in doseganje odličnih rezultatov tudi v bodoče.

Poročilo o evalvaciji SRIPov najdete na tej povezavi .

 

2. seja Skupščine SRIP Tovarne Prihodnosti

V torek 17. septembra 2019 je v Reaktorskem Infrastrukturnem centru v Ljubljano potekala 2. seja Skupščine SRIP ToP, katere se je udeležilo 61 udeležencev, od katerih jih je glasovalno pravico imelo 36.

Ob odsotnosti Predsednice UO SRIP ToP je glede na poslovnik sejo vodil njen namestnik  mag. Matjaž Čemažar iz podjetja Domel d.o.o., kateri je otvoril sejo in z nagovorom pozdravil udeležence in poudaril pomembnost povezovanja ter ključne usmeritve SRIP-ov.

Prisotne člane je nato nagovoril mag. Vojmir Urlep iz kabineta predsednika vlade. V svojem nagovoru je predstavil naravnanosti in značilnosti trenutnega stanja slovenskega gospodarstva ter med drugim poudaril dobro osredotočenost in determiniranost S4 strategije v Sloveniji.

V nadaljevanju je direktor SRIP ToP Rudi Panjtar predstavil dosežke SRIP ToP v letu 2018, pri čemer je govoril o strukturi in delovanju SRIP-a ter med drugim posebej izpostavil prve korake v internacionalizaciji, pomembne pretekle dogodke in delavnice, povezovanje z industrijo in ostalimi SRIP-i.

Sledila je predstavitev aktivnosti štirih posameznih grozdov v sestavi SRIP ToP v letu 2018 kjer so v posameznih sklopih dr. Zoran Marinšek (KC STV), dr. Aleš Hančič (TECOS), mag. Marko Bohar (GZS) ter Rudi Panjtar (IJS) predstavili finančna poročila ter dosežene rezultate dela v letu 2018.

 

Dr. Zoran Marinšek je nadaljeval s predstavitvijo izzivov SRIP-ov pri izvrševanju njihove vloge v inovacijskem ciklu. Navedel je strateške cilje SRIP-ov, ki izhajajo iz S4 strategije, sistemske pomanjkljivosti, ki ovirajo delo SRIP-ov ter indiciral potrebne sistemske poteze ter nabor potrebnih izvedbenih ukrepov za izboljšanje.

Doc. dr. Igor Kovač je predstavil program GOSTOP in njegov pomen za SRIP ToP. Podrobneje je predstavil ključne cilje programa, njegov namen, področja delovanja ter izpostavil pozitivne odzive, sinergije in poglavitne rezultate njegovega dobrega in učinkovitega delovanja.

Rudi panjtar je nato predstavil KOC Tovarne Prihodnosti, katerega partnerstvo je pod vodstvom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana zgrajeno okoli SRIP ToP. Njegov temeljni cilj je doseganje višje usposobljenosti kadrov, njihove motivacije za vseživljenjsko učenje in uvedba poslovnih izboljšav ter posledično izboljšanje kompetenc zaposlenih za optimalen prispevek k izboljšavam podjetij.


 

Predstavil je tudi načrt aktivnosti SRIP ToP, kjer je poudaril razpise, v katere bo SRIP vključen, predvidene možnosti za sodelovanje članov na obiskih v tujini ter seznam predlaganih izobraževanj. Napovedal je pripravo na 3. fazo razpisa operacije SRIP, ki bo obsegala tudi prevetritev in spremembo akcijskega načrta ter predstavil nov slogan: SRIP ToP – DODANA VREDNOST POVEZOVANJA.

Na skupščini je bila tudi sprejeta Sprememba Poslovnika o delu Skupščine, ki predlaga, da se predsednika Skupščine in njegova namestnika izvoli za obdobje 4 let, saj so člani Skupščine izvoljeni za obdobje 4 let in se temu želi prilagoditi tudi trajanje mandata predsednika Skupščine in njegovih namestnikov.

Za konec se je predsednik Skupščine zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter zaključil Skupščino. Po dogodku je sledilo druženje ter mreženje udeležencev.

Tudi mi v programski pisarni SRIP ToP se iskreno zahvaljujemo vsem udeležencem ter upamo, da bomo še naprej dobro sodelovali pri doseganju skupnih ciljev.